• Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar


  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, Safranbolu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

   

  Kapsam

  MADDE 2 – (1)  Bu yönetmelik, Safranbolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

   

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

   

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte:

  a) Başkanlık                    : Safranbolu Belediye Başkanlığını,
  b) Belediye                     : Safranbolu Belediyesini,
  c) Meclis                         : Safranbolu Belediye Meclisini
  ç) Belediye Başkanı : Safranbolu Belediye Başkanını,
  d) Müdür                        : Destek Hizmetleri Müdürünü,
  e) Müdürlük                   : Destek Hizmetleri Müdürlüğünü,
  f)  Personel                     : Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.


   

  Teşkilat Yapısı

   

  MADDE 5 – Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanının mevzuatla belirlenen görev ve yetkilerinin kullanılması için gerekli çalışmaları yapmakla beraber, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kamulaştırma yapmak, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununa göre yapılacak ihaleler ile birim müdürlüklerinin isteği doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Doğrudan Temin veya diğer ihale usullerine göre (Açık İhale, Belli İstekliler arasında İhale, Pazarlık Usulü, Danışmanlık İhale ) mal ve hizmet satın alınması, ihale işlemlerinin yapılması, hizmetlerini yürütmek, harcama birimlerinin edindikleri taşınırlarla ilgili kayıtların tutulması amacıyla oluşturulmuş bir müdürlüktür. Bu çalışmalar aşağıdaki personel eliyle yürütülür:

   

  a) Destek Hizmetleri Müdürü
  b) Satın Alma Birimi (İhale Sevisi)
  c) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
  d) Memurlar
  e) Memur personel bulunmadığında, görevlendirme suretiyle sözleşmeli personeller tarafından yapılabilir.

   

  İKİNCİ BÖLÜM
  Çalışma Esasları

   

  Müdürün Görev, yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 6 –

  a) Belediyemiz müdürlüklerinin ortak nitelikteki yönetimi ile ilgili görevleri yerine getirmekten,

   

  b) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolu Kanunu, Sayıştay Kanunu, Başkanlık ve ilgili bakanlıkların genelge, bildiri ve prensip kararları, talimatlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde yöneticilik görevini yerine getirmekten,

                                                                                        
  c) Müdürlüğün çalışma alanı ile ilgili mevzuatı takip etmek ve mevzuatı uygulamaktan,


  ç) Müdürlüğün faaliyetlerle ilgili başkanlık makamının istemiş olduğu faaliyet raporlarını araştırma ve inceleme yaparak hazırlamaktan,

   

  d) Müdürlüğün çalışma ve usullerini gözden geçirerek müdürlüğe bağlı personelin görevlerini yerine getirmeleri için yetkisi içinde önlemleri almak, yetkisini aşan hususlarda üst makamlara bu konuda bilgi vermek, çalışmaları planlamak ve programlamak, çalışmaların bu programlarca yürütülmesini sağlamaktan,

   

  e) Gerektiği zamanlarda faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip emrindeki personele açıklamalarda bulunmaktan,


  f)  Başkanlık Makamınca düzenlenecek toplantılara katılmak, istenilen bilgileri vermek ve gerekli emirleri almaktan,

   

  g) Müdürlükte yapılan işlemler ve kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, başkanlık makamı görüşleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken değişiklikleri yapmaktan,


  ğ) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, önlem alma ve uygulama yetkisinden,

   

  h) Müdürlüğün işlevlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni önlemlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık makamına önerilerde bulunma yetkisinden,

   

  ı) Müdürlük yazışmalarında 1.derece imza yetkisinden,


  i) Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezaları verme yetkisinden,

   

  j) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma ve rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisinden,


  k) Başkanlık Makamının onayını alarak amir veya sorumluları görevlendirme yetkisinden,

  l) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan personelin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemlerin alınmasından,


  m) Personelin gizli sicillerini düzenlemek ve her türlü özlük ve sosyal haklarının izlenmesinden,


  n) Konusu ile ilgili faaliyet raporu hazırlamak.


  o) Faaliyetler ile ilgili plan, proje hazırlamak ve hazırlananları Başkanlık onayına sunmak.


  ö) Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,


  p) Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi sağlamak,


  r) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak, personelle belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,


  s) Harcama yetkilisi olarak, müdürlüğün bütçesini ve programlarını hazırlamak,


  ş) Müdürlüğün stratejik plan ve performans programındaki ilgili hedefleri gerçekleştirmek.

   

   

   

   

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Görev, Yetki, Çalışma ve Esasları


  Satınalma Biriminin Görevleri :

   

  MADDE 7 – Kamu İhale Kurumunun belirlediği senelik limitler çerçevesinde harcama birim müdürlüklerinden gelen istekleri;

   

  a) Piyasa araştırması yaparak 4734 sayılı K.İ.Kanununun uygun maddeleri çerçevesinde doğrudan temin veya ihale yoluyla temini için satın almalarla ilgili olarak tahmini (yaklaşık maliyet) bedel tespitine dayanak olmak üzere piyasadan teklif almak.

   

  b) Her türlü yapım işleri, mal ve hizmet alımları ihaleleri için gerekli teknik şartnameleri ilgili birimlere hazırlatmak

   

  c) İhale onayı alınan dosyaların sözleşme sürecine kadar olan aşamalarda idare adına olan işlemleri yapmak.


  ç) Alımı yapılan mal/hizmet alımı dosyalarını hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesini,


  d) Alınan demirbaş malzemelerinin kayıtlarının tutulmasını,


  e) Temin edilen tüketim malzemelerinin ambarda muhafazasını ve müdürlüklerden gelen talep doğrultusunda çıktısının yapılmasını,


  f) Hazırlanan her dosyanın örneğinin satınalma şefliğinde muhafazasını,


  g) Belediyemizde ekonomik ömrünü tamamlayarak hurdaya çıkan araçların ve iş makinelerinin 4734 sayılı K.İ.K.’nun uygun maddesi çerçevesinde satın alınmalarının yapılmasını, sağlar.

   

  ğ) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre olan ihaleleri yapmak.

   

  Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Görevleri

  MADDE 8 -

  a) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri harcama birimince edinilen taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,


  b) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri muayene ve kabul işlemleri derhal yapılmayan taşınırları kontrol ederek teslim almak bu şekilde alınan taşınırların kesin girişleri yapılmadan kullanıma verilmesini önlemekle,


  c) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemekle kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim dönemi hesabını hazırlayarak harcama yetkilisine sunmakla,

  ç) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tüketime veya kullanıma verilen taşınırları ilgililere teslim etmekle,


  d) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı koruması için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamakla,


  e) Ambarlarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmekle,


  f) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmekle,


  g) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmakla,


  ğ) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak ve harcama yetkilisine öneride bulunmakla,


  h) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmakla,


  ı) Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmakla görevlidir.

   

  Memur ve Diğer  Personelin  Görevleri :

   

  MADDE 9 – Üstlerinin yaptığı görev bölümüyle kendilerine yöneltilen işleri konuya uygun olarak tam ve zamanında yapmakla sorumludurlar. Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını hazırlar ve takip ederler.


                                                                      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli Son Hükümler


  MADDE 10  – Bu yönetmelik, Safranbolu  Belediye Meclisi’nce kabulü ve yayımı ile yürürlüğe girer.

   

  MADDE 11 – Bu yönetmelik hükümlerini, Belediye Başkanı yürütür.

 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mevzuatı