• Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün Görev ve Sorumlulukları

  a. İlimize ve ilçemize uygun ulusal ve uluslararası hibe projelerini hazırlamak, bu projeler kapsamında çözüm ve hedef ortağı ülkelerde sunumlara katılmak ve koordinasyonu sağlamak.

  b. Belediyemizin uluslararası üye kuruluşlar ve kardeş şehirler ile mevcut ilişkilerini geliştirmek ve yeni ilişkiler kurulmasını sağlamak, bu konudaki sekreterya çalışmalarını yürütmek, resmi üyelik sürecini yerine getirmek, yerel yönetim alanında karşılıklı olarak fayda sağlayacak anlaşmaların imzalanmasını sağlamak, uluslararası kardeş şehir, kardeş belediye, kardeş kurum, kardeş dernek, kardeş okul ve işbirliği ilişkilerini düzenlemek, mevcut koordinasyonu geliştirmek ve yürütmek, yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların çalışmalarına aktif bir şekilde katılarak bu kuruluşların faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

  c. Belediyemizce uygulanan ulusal ve uluslararası projeleri uluslararası düzeyde tanıtmak, yurt dışında düzenlenen çeşitli toplantılarda sunulmak üzere yazılı ve görsel materyal temin etmek.

  d. Safranbolu halkına ve özellikle gençlere yerel, ulusal ve uluslararası projelere yönelik farkındalık kazandırmak için çalışmalar yapmak, bu projelere katılımlarını teşvik etmek.

  e. Teklif çağrısına çıkılan yerel (Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı vb.), ulusal ve uluslararası projelerin takibini yapmak, bu konuda projeler hazırlayarak başvuru yapmak.

  f. Şehrimizin kültürel ve doğal mirasını tanıtıcı ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak, uluslararası fuarlara katılım sağlamak, Safranbolu ile ortak sorunları paylaşan dünya şehirleri ile ortak çözümler üretmek için projeler hazırlamak, bu konuda bilgi ve belge alışverişinde bulunmak, uluslararası sosyal, bilimsel ve teknik aktiviteler düzenlemek.

  g. Safranbolu’nun gelişmiş diğer dünya kentleri arasında ilk sırayı alması için gerek teknik ve gerekse kültürel her türlü uluslararası  projelerin araştırılıp temini ve teşvikinde ön çalışmalar yapmak, bilgi akışı sağlamak, gerekli diyalogları canlı tutup devamlılığını sağlamak.

  h. Belediyemize intikal eden çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanları inceleyerek Türkçeye çevirmek, ilgili birimlerimize ve ilgili kurumlara ulaştırmak.

  ı. İlçemizi ziyaret eden yabancı konukların Belediyemiz üst düzey temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde tercümanlık hizmetlerini sağlamak.

  i. Belediyemizce yapılan çalışmaları ilçemizi ziyaret eden uluslararası temsilcilere tanıtmak, yurt dışında düzenlenen çeşitli toplantılarda sunulmak üzere yazılı ve görsel materyal geliştirmek.

  j. Uluslararası kurum ve kuruluşlar ile eğitim, kültür, sanat vb. konularda  işbirliği sağlamak, hedef ülkenin insanlarına doğrudan ulaşarak maddi ve manevi kültürümüzün tanıtımını sağlamak

  k. Safranbolu’nun sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel değerlerini uluslararası düzeyde tanıtmak.

  l. Yerel yönetimlerin temel amaçlarını konu alan geniş katılımlı proje çalışma ve yarışmaları düzenlemek.

  m. Uluslararası açık oturum, sempozyum, tören, şölen ve festivallere katılmak, tertip etmek.

  n. Safranbolu’nun gelişmiş diğer dünya kentleri arasında ilk sırayı alması için gerek teknik ve gerekse kültürel her türlü projenin araştırılıp temini ve teşvikinde ön çalışmalar yapmak, bilgi akışı sağlamak, gerekli diyalogları canlı tutup devamlılığını sağlamak

  o. Uluslararası medyada Safranbolu’yu takip etmek, elde edilen bilgileri ilgili makamlara ileterek Safranbolu’nun yüksek imaj ve prestij sahibi yerinin korumasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü çalışmayı yapmak.

  p. Yurtdışı Üniversitelerin ilgili bölümleri ile diyaloglar kurarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, uygulanabilir tezler geliştirmek, bu tezleri uygulamak ya da uygulanmasını sağlamak ve ortaya konulan eserleri toplumun istifadesine sunmak.

  r. Tüm bu amaçlar doğrultusunda gerek kendi bünyesinde gerekse yurtiçi ve yurtdışı ilgili kurum ve kuruluşlarla araştırma ve uygulama birimleri oluşturmak ve çalıştırmak.

  s. Uluslararası kaynaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla yazılı ve görsel malzeme hazırlamak veya hazırlanmasına katkıda bulunup bunları bastırmak  ve dağıtımını sağlamak.

 • Safranbolu Belediyesinin Aldığı Hibeler

  1.  Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor: 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına sunduğumuz “Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor” isimli projemiz kabul edilerek hibe almaya hak kazanmıştır. Proje çalışmaları kapsamında ilçemizde tarihi sit bölgesinin merkezinde yer alan Saraçlar Sokak, Semerciler Sokak ve Kunduracılar Sokakta bulunan çarsılarımız sokak sağlıklaştırması ile rehabilite edilerek turizme kazandırılmıştır. Bu kapsamda 62 adet tescilli ticari yapının dış cephe ve çatı restorasyonu yapılmıştır. Proje bütçesi 1.021.924,34 TL olup hibe miktarı 766.443,24 TL’dir.

  2.  Tarihi Binaları Yangından Korunma Uygulamaları ve Yeterlilik Temelli Eğitim-İnsanları ve Kültürel Mirası Koruma. (Fire Protection Practices and Competence Based Training in Historical Buildings-Protecting People and Cultural Heritage): Karabük Acil Afet İl Müdürlüğü tarafından 2017 yılı Erasmus+ KA202 stratejik ortaklıklar (Yenilik Transferi) kapsamında Ulusal Ajansa sunulan “Tarihi Binaları Yangından Korunma Uygulamaları ve Yeterlilik Temelli Eğitim-İnsanları ve Kültürel Mirası Koruma” isimli proje .hibe almaya hak kazanmıştır. Kurumumuz proje çalışmalarında proje ortağı olarak yer almıştır. Proje çalışmaları kapsamında tarihi yapıların yangınlardan korunması konusunda araştırma ve inceleme çalışmaları yapılarak yenilik transferi sağlanmıştır. Proje çalışmaları İtalya, Danimarka, Slovenya ve Türkiye’de uygulanmıştır. Proje bütçesi 119.371,00 Avrodur.

  3. Deniz Ürünleri Pişirme ve Sunum Metodları Sentezi (Synthesis of Seafood Cooking and Presentation Methods): Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksek Okulu tarafından 2019 yılı Erasmus+ KA202 stratejik ortaklıklar (Deneyim Paylaşımı) kapsamında Ulusal Ajansa sunulan “Deniz Ürünleri Pişirme ve Sunum Metodları Sentezi” isimli proje .hibe almaya hak kazanmıştır. Kurumumuz proje çalışmalarında proje ortağı olarak yer almaktadır. Proje çalışmaları İtalya Nicotera, İspanya Barselona ve Safranbolu’da  uygulanacaktır. Proje çalışmaları kapsamında proje ortakları Deniz Ürünleri Pişirme ve Sunum Metodları Sentezi konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaşacaklardır. Proje bütçesi 43.435,00 Avrodur.

  4. Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi: 2020 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına sunduğumuz “Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi” kabul edilerek hibe almaya hak kazanmıştır. Proje çalışmaları kapsamında ilçemiz sanayi bölgesinde kanalizasyon, içme suyu ve yağmursuyu drenaj hatları yenilenecek ve yeni hatlar oluşturulacak. Ayrıca asfalt yol kaplaması yapılacak ve 2 adet geri dönüşüm (karton, plastik, demir, cam) depolama alanı yapılacaktır. Proje bütçesi 1.947.756,52 TL olup hibe miktarı 1.460.817,00 TL’dir.