• Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

  T.C. SAFRANBOLU BELEDİYESİ 
  HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
   BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve İlkeler
   
  Amaç
  MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı Safranbolu Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
   
  Kapsam
  MADDE 2- (1)Bu Yönetmelik Müdürlük teşkilatı ile Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında yürütülecek faaliyetlerini kapsar.
   
  Dayanak
  MADDE 3- (1)Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.
   
  Tanımlar
  MADDE 4- (1)Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
  a)    Avukat: Belediyenin kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam ettiği avukatları,
  b)    Belediye: Safranbolu Belediyesi’ni,
  c)    Meclis: Safranbolu Belediyesi Belediye Meclisini,
  d)    Müdür: Hukuk İşleri Müdürünü,
  ç)   Müdürlük: Hukuk İşleri Müdürlüğünü ifade eder.
   
  Temel ilkeler
  MADDE 5- (1) Müdürlüğün çalışmalarında;
  a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde saydamlık,
  b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
  c) Hesap verebilirlik,
  ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
  d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
  e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
  f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel ilkelerini esas alır.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Hukuk İşleri Müdürlüğünün Yapısı ve Görevleri
   
  Müdürlüğün yapısı
  MADDE 6-  (1)Hukuk İşleri Müdürlüğü görev, yetki ve sorumluluk alanına giren işleri yürüten idari işler, icra takip, dava izleme ve Belediyeyi hukuki davalarda temsil eden veya Belediye adına hukuki işleri yürüten avukatlardan ve sekreterden oluşur. Avukatlar kendilerine tevdi edilen davaları ve icra takiplerini belediyenin menfaatine olacak şekilde yürütürler.
   (2)Müdürlükte kurulacak servisler ve görevlerin servisler arasındaki dağılımı müdür tarafından belirlenerek yazılı olarak servis görevlilerine bildirilir.
  Müdürlüğün görevleri 
  MADDE 7 – (1)Müdürlük, Belediyenin hukuki konulardaki bütün işlemlerinin yürütülmesi, koordinasyonu ve avukatların her türlü özlük hakları ile yürüttükleri dava ve diğer işlerin planlanması, izlenmesi ve sonuçlandırılmasına kadar bütün faaliyetler ile bunların kayıt altına alınması ve arşivlenmesi işlerinin ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlar.
  (2) Müdürlükte işlerin takibi ve koordinasyonu Müdür tarafından sağlanır. Bu kapsamda Müdür;
  a) Müdürlüğün yönetimi ve ilgili mercilerde temsil edilmesi,
  b) Müdürlük bütçesinin hazırlanması ve harcama yetkisinin kullanılması,
  c) Avukatlar ve personel arasında yazılı görev dağılımının yapılması,
  ç) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesinden,
  d) Yargı mercilerinden, hakemler, icra daireleri ile noterlerden Belediyeye ve birimlere yapılacak tebliğleri tebellüğ ederek hukuki gereklerinin yerine getirilmesinden,
  e) Gelen dava ve sair evrakı havale ederek, avukatlara verilmesi, sonuçlarının takip edilerek gerektiğinde müdahale edilmesinden,
  f) Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesinin sağlanmasından,
  g) Diğer Müdürlükler arasında koordinasyonun sağlanmasından,
  ğ) Yasal mevzuattaki değişmelerin takip edilmesi; değişiklikler ve yeni düzenlemeler konusunda ilgili birimlerin bilgilendirilmesi ve gerekli açıklamaların yapılmasından ve talep edildiğinde görüş verilmesinin sağlanmasından,
  h) Görev, yetki ve sorumluluk alanına ilişkin diğer görevler ile Başkan tarafından verilecek görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.
  (3) Diğer birimlerden gelen yazılı talepler; gecikmesinde sakınca olmamak kaydıyla, gerekçeli, açık, anlaşılır, anlam ve mantık bütünlüğü içerisinde olması kaydıyla yanıtlanır. Ayrıca taleplerde konuya dair ilgili mevzuatın ve gönderen birimin kendi görüşünün de yer alması şarttır. Gönderen birimin görevi gereği bilmesi gereken konularda müdürlüğümüzden görüş istenemez. Bu şartları taşımayan talepler, herhangi bir işleme gerek dahi olmaksızın ilgili birime iade edilir.
   
  Avukatların görevleri
  MADDE 8- (1) Belediye avukatları;
  a) Belediyeye hukuki konularda danışmanlık yapmak ve görüş bildirmek,
  b) Yargı mercilerinde Belediye lehine veya aleyhine açılan davalarda belediyeyi temsil etmek, savunmak, izlemek ve sonuçlarını takip etmek,
  c) Belediyenin alacaklarından dava ve icra yoluyla tahsilini gerektiren işlemleri yürütmek,
  ç) Belediye aleyhine açılan tüm davalarda Belediyeyi temsil etmek ve savunmak, Belediye Başkanı adına yargı mercilerinde hakemler, icra daireleri ve noterlerde Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek, dava açmak, açılan davalarda gerekli savunmaları yapmak, duruşma ve keşiflere iştirak etmek,
  e) Mahkeme kararları uyarınca Belediye ve ilgili Müdürlüklerce yerine getirilmesi gereken kararları ve yapılması gereken işlemleri ilgili birimlere bildirerek zamanında yerine getirilmesini sağlamak
  f) Davaların gelişimi hakkında Müdürü ve gerektiğinde Başkanı bilgilendirmek,
  g) Görev, yetki ve sorumluluk alanına giren diğer görevler ile Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktan sorumludur.
  (2) Avukatlar yukarı sayılan görevleri yerine getirirken;
  a) Zimmetlerinde bulunan dava ve iş dosyalarını kendi mesleki bilgi ve becerisi doğrultusunda avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır biçimde takip ederler.
  b) Gerektiğinde zimmetlerindeki dava ve iş dosyalarının takibinin gerektirdiği işlemlerin yerine getirilmesi için iş emri yazarak takip memurunu görevlendirir.

  c) Yargı organlarının Belediye aleyhinde olan kararları hakkında temyizden vazgeçmek için Başkanlık katının onayını almak zorundadırlar. Karar düzeltme isteğinden vazgeçilmesi ise dosya zimmetinde olan avukatın görüşü veya müdür onayıyla mümkündür.
  ç) Belediye aleyhinde açılmış davaların kabulü ve vekâletnamede bulunmayan hususlardaki yetkiler avukatlar tarafından ancak Başkanlığın vereceği özel yetki ile kullanılabilir.
  d) Maddi ve hukuksal nedenlerle dava açılması, açılmış davaların yürütülmesi veya icra takibi yapılmasında yarar görülmeyen durumlarda ilgili birimin yazılı görüşü alınarak avukatın önerisi Müdürlüğün uygun görüşü ve Başkanlık katının yazılı emrine göre işlem yaparlar.
  e) Kendilerine tevdi olunan işlerin ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde izlenip sonuçlandırılmasından ve dosyaların sıhhatli, muntazam ve tamam olmasını sağlarlar.
  f) Kendisine dava ve icra dosyası verilen avukatlar, işi önce zaman aşımı yönünden gözden geçirerek gerekli tedbirleri alır. Dava ve icra takiplerinin, dosyanın tevdi tarihinden itibaren en kısa zamanda görevli ve yetkili merciler nezdinde açılması ve yapılmasını sağlarlar.
  g) Görevden ayrılma veya davanın başka bir avukata devredilmesi halinde devrettiği davalarla ilgili bütün belgeleri yeni avukata verir ve davaların süreci, özel durumlar, zamanaşımı vb. konularda ayrı ayrı hazırlayacağı detaylı yazılı raporu Müdüre veya devir alacak avukata verir.
   
  Alt birim sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları
  MADDE 9- (1) Büroların işleyişinde yardımcı olmak, birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve birimlerin denetiminde Hukuk İşleri Müdürüne yardımcı olmak üzere yeteri kadar Hukuk İşleri Müdürü alt birim sorumlularını görevlendirilir. Alt birim sorumluları görev ve yetkilerini sürdürürken müdüre karşı sorumludurlar.
  (2) Alt birim sorumlusu;
  a) Kendisine bağlanan alt birimlerin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
  b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak,
  c) Faaliyetlerinin hesabını Müdüre vermekle sorumludur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler

  Yönetmelikte yer almayan hususlar
  MADDE 10- (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler uygulanır.

  Tereddütlerin giderilmesi
  MADDE 11- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütler Müdür ve/veya üst yönetici tarafından giderilir.

  Yürürlük
  MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

  Yürütme
  MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 • Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Sorumlulukları

  •    Safranbolu Belediye Başkanlığı adına yargı mercilerinde dava açmak, Belediyeye karşı açılmış davalarda Belediyeyi savunmak, davaları yürütmek ve neticelendirmek,

  •    Belediye alacaklarının tahsili için icra takibi yapmak, Belediyeye karşı yapılan icra takipleri ile ilgili gerekli işlemleri yürütmek,

  •    Belediyenin ilgili birimlerince hukuki bakımdan tereddütlü olan konularda sorulan hususlarda istişari mahiyette hukuki  görüş vermek,

  •    Safranbolu Belediye Başkanlığını ilgilendiren konularda; gerektiğinde ilgili merciiler nezdinde her türlü yazışmaları yapmak ve suç duyurusunda bulunmak,

  •    Başkanlık Makamı tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak.

 • Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ile İlgili Mevzuat

  HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU

  Arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi

  MADDE 15 – (1) Arabulucu, seçildikten sonra tarafları en kısa sürede ilk toplantıya davet eder.

  (2) Taraflar, emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak kaydıyla arabuluculuk usulünü serbestçe kararlaştırabilirler.

  (3) Taraflarca kararlaştırılmamışsa arabulucu; uyuşmazlığın niteliğini, tarafların isteklerini ve uyuşmazlığın hızlı bir şekilde çözümlenmesi için gereken usul ve esasları göz önüne alarak arabuluculuk faaliyetini yürütür.

   (4) Niteliği gereği yargısal bir yetkinin kullanımı olarak sadece hâkim tarafından yapılabilecek işlemler arabulucu tarafından yapılamaz.

  (5) Dava açıldıktan sonra tarafların birlikte arabulucuya başvuracaklarını beyan etmeleri hâlinde yargılama, mahkemece üç ayı geçmemek üzere ertelenir. Bu süre, tarafların birlikte başvurusu üzerine üç aya kadar uzatılabilir.

  (6) (Değişik: 12/10/2017-7036/22 md.) Arabuluculuk müzakerelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilirler. Uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilecek uzman kişiler de müzakerelerde hazır bulundurulabilir.

  (7) (Ek: 12/10/2017-7036/22 md.) Tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde arabulucu bir çözüm önerisinde bulunabilir.

  (8) (Ek: 12/10/2017-7036/22 md.) Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder. Komisyon, arabuluculuk müzakereleri sonunda gerekçeli bir rapor düzenler ve beş yıl boyunca saklar.

   (9) (Ek: 12/10/2017-7036/22 md.) Komisyon üyelerinin arabuluculuk faaliyeti kapsamında yaptıkları işler ve aldıkları kararlar sebebiyle açılacak tazminat davaları, ancak Devlet aleyhine açılabilir. Devlet ödediği tazminattan dolayı görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanan üyelere ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde rücu eder.

   (10) (Ek: 12/10/2017-7036/22 md.) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.

  HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ

  İdarenin temsili

  MADDE 18 – (1) Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder. Hukuk biriminin veya kurum avukatının olmadığı hallerde komisyon üyelerinin tamamı üst yönetici tarafından belirlenir. Yedek komisyon üyeleri de aynı usulle seçilir. Komisyon kendisini vekil ile temsil ettiremez.

  (2) İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır.

  (3) Komisyonda 2 yıl süreyle görev yapmak üzere asıl ve yedek üyeler belirlenir. İdare merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyonlar kurabilir.

  (4) Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Asıl üyenin katılamadığı toplantıya yedek üye katılır. Komisyon kararlarını oy birliği ile alır.

  (5) Belirlenen komisyon üyeleri arabuluculuk sürecinde karar alma konusunda tam yetkilidir.

  (6) Komisyon, arabuluculuk müzakereleri sonunda gerekçeli bir rapor düzenler ve beş yıl boyunca saklar. Komisyonun sekretarya hizmetlerini yürüten birim tarafından gerekçeli raporların saklanmasına ilişkin gerekli tedbirler alınır.

  (7) Komisyon üyeleri, bu madde kapsamındaki görevleri uyarınca aldıkları kararlar ve yaptıkları işlemler nedeniyle görevinin gereklerine aykırı davrandıklarının mahkeme kararıyla tespit edilmesi dışında, mali ve idari yönden sorumlu tutulamazlar.

  (8) Komisyon üyelerinin arabuluculuk faaliyeti kapsamında yaptıkları işler ve aldıkları kararlar sebebiyle açılacak tazminat davaları, ancak Devlet aleyhine açılabilir. Devlet ödediği tazminattan dolayı görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanan üyelere ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde rücu eder.

  (9) Devlet aleyhine tazminat davası açılması hâlinde mahkeme ilgili komisyon üyelerine davayı re’sen ihbar eder.

  (10) Komisyonun ve sekretaryasının çalışma usul ve esasları idareler tarafından belirlenir.

  (11) Komisyon üyeleri bu madde kapsamındaki görevleri uyarınca ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile sekretarya aracılığıyla yazışma yetkisine sahiptir. Kurum ve kuruluşlar tarafından komisyona ivedi olarak cevap verilir.

  (12) İdarelerin taraf olduğu özel hukuk uyuşmazlıklarında, arabuluculuk sürecinde idarenin temsili, anlaşma belgesinin düzenlenmesi ve diğer hususlarda 7036 sayılı Kanun ile bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.