• Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları

  1. Kültür  ve  Sanat  etkinlikleri  olarak  konserler,  sergiler,  sempozyumlar,  seminerler konferanslar, söyleşiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, açık hava etkinlikleri, festivaller, mahalle şenliklerini, iftar programları ve Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi’nde düzenlenen organizasyonların yapılmasını sağlamak.
  2. Kültürümüze katkı sağlayacağı düşünülen, kitap, ve CD’lerin satın alınması, hazırlanması ve basılması yönünde çalışmalar yapmak.
  3. Önemli gün ve gecelerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmesini sağlamak.
  4. Başkanlık oluruyla ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenlemek.
  5. Kültürel, sosyal ve sanat alanında faaliyet gösteren şehrimiz dâhilindeki kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf v.b. kuruluşlara her türlü desteğin sağlanması ve ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.
  6. Sportif faaliyetlerde bulunmak, spor okulları ve kurslar açmak. Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak, Her yaş grubu için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek, 
  7. Başkanlığımıza bağlı kültürel mekânların kültürel ve sanatsal etkinliğe hazır olmasını sağlamak ve mekânların tahsislerini koordine etmek.
  8. Yapılacak etkinliklerin duyurulmasını sağlamak.
  9. İnternet ve benzeri yollarla halka eğitim hizmetleri sunmak.
  10.  Halk  oyunları  gösterileri,  yarışmaları  ve  Türk  Müziği’nin  çeşitli  türlerini  açık  ve kapalı alanlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükselmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak, halkın kentlilik bilincini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.
  11.  Hasta, yaşlı ve engelli ziyaretlerinde bulunmak.
  12. Belediyeye başvuran ihtiyaç sahiplerine Sosyal Yardım Yönetmeliğine göre Hayır Çarşısı tarafından yapılacak, sekreterya iş ve işlemlerinin kontrolünü sağlamak.
  13. Şehrimizin tarihi değerlerinin ortaya çıkması adına çalışmalar yapıp, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak ve ücretsiz dağıtmak.
  14. Ulusal ve Uluslararası fuar ve organizasyonlara katılmak.
  15. Ulusal düzeydeki yerel yönetimler ve kardeş şehirler ile işbirliği protokolü yapmak, kültürel ve sosyal alışverişte bulunmak ve etkinlikler düzenlemek
  16. Belediyenin  amaç  ilke  ve  hedeflerine  uygun  olarak  her  türlü  kültür  etkinliklerini planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmak.
  17. Gelen - giden evrakların standart dosya planına göre hazırlanarak arşivlenmesini sağlar.
 • Sosyal Yardım Yönetmeliği

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   

  Amaç

           MADDE 1- Bu Yönetmelik, öncelikle Safranbolu Belediyesi sınırları ve mücavir alanı sınırları içerisinde ve ayrıca ihtiyaçlık durumu ile Belediye imkanları dahilinde tüm dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere bütçeden yapılacak yardımlar ile vatandaşların hibelerini toplayarak muhataplarına ulaştırmak üzere, sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili usul ve esasları belirlemek ve yardım dağıtmak için düzenlenmiştir.

  Kapsam

           MADDE 2- Bu Yönetmelik, öncelikle Safranbolu Belediyesi sınırları ve mücavir alanı dahilinde ve ayrıca ihtiyaçlık durumu ile Belediye imkanları dahilin de tüm ihtiyaçlarını karşılayamayan ve muhtaç oldukları belirlenen dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, engelli, yaşlı, sokakta yaşayan kimsesiz kişi,tedavi gören, öğrenci, gazi, yetim ve öksüz kişileri kapsar.

  Dayanak

           MADDE 3- Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 60. maddesinin birinci fıkrasına (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

           MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

           a) Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, tıbbi araç gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri, akülü engelli sandalyesi, tekerlekli sandalye ev eşyası gibi sosyal inceleme raporu ile müracaatçının ihtiyacına göre (5510 sayılı Kanunun 60. maddesi kapsamında dışında kalan kişiler) verilecek mal ve malzeme yardımını,

           b) Belediye: Safranbolu Belediyesini,

           c) Belediye Başkanı: Safranbolu Belediye Başkanını,

           ç) Birleştirilmiş sosyal yardım: Safranbolu Belediyesi sosyal hizmetler etkinlikleri kapsamında muhtaçlığı tespit edilmiş olan birey ve ailelere yönelik gerçekleştireceği ayni, nakdi ve geçici süreli barınma yardımlarını,

           d) Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkileyen bireyi,

           f) Kimsesiz kişi: Kendisine bakacak kimsesi olmayan ya da yakınları tarafından terkedilmiş, yalnız bırakılmış muhtaç kişiyi,

           g) Komisyon: Sosyal yardımlardan yararlanacakları inceleyen ve değerlendiren yardım komisyonunu,

           ğ) Muhtaçlık: Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak sureti ile, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3 ünden fazla olanlar ile aynı tutarda fazla gelir sağlaması mümkün olan kimselerin dışındaki kişileri

           h) Muhtaç kimse: Bu yönetmeliğe göre muhtaç olan kişileri,

           ı) Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,

           i) Nakdi yardım: Müracaatçının sosyal inceleme raporu sonucunda belirlenen ihtiyacına göre verilecek para yardımını,

           j) Sosyal inceleme: Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde görevli değerlendirme komisyonu tarafından müracaatçının aile ve çevre şartlarıyla sosyal, ekonomik durumlarını kapsayan incelemeyi,

           k) Hayır Çarşısı: Günümüzde yüz yüze ilişkilerin azalması ile birbirini yakından tanımayan, birbirinin sorunlarını bilmeyen, buna rağmen aynı kentte yaşayan kentliler olarak yardımlaşma ve dayanışmayı, yoksulluğun azalması, israfın önlenmesi, toplumsal barış ve hoşgörüyü arttırmak adına geliştirilen bir toplumsal dönüşüm projesini,

         l) Yaşlı: 60 yaş ve üzeri yaşlarda olup sosyal, kültürel ve/veya ekonomik yönden yoksunluk içinde yardıma muhtaç olan kişiyi,

         m) Yönetmelik: Karabük ili Safranbolu Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğini,

          n) Merkez: Hayır çarşısını ifade eder.

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Yardımlar, İçeriği ve Çeşitleri

  Yardımlar

          MADDE 5- (1) Yardımlarla ilgili esaslar;

          a) Yıl boyunca yapılacak yardımları bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödenekten karşılanır.

          b) Belediye bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir.

          c) Yardımlar, nakdi ve ayni olabileceği gibi kısmen nakdi ve kısmen ayni de yapılabilir.

          ç) Yardıma muhtaç kişileri üretken duruma geçirmek maksadıyla mümkün ise bunlara iş imkanı araştırılması veya üretkenliklerini kendi aralarında sağlayacak araç ve gereçlerini alınmasına karar verilebilir.

          d) Yardımlar devamlı, belirli aralıklarla veya bir defada yapılabilir. Kimlere nasıl ve ne kadar süre ile yardım yapılacağına Yardım Komisyonu kararında yer verilir.

          e) Yardım yapılmasına karar verilen kişilere ayrıca bir numara verilir ve yardım kararları mahalle bazında tasnif edilerek muhafaza edilir.

          f) Ayni ve nakdi yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, engelli, çocuklar, kimsesiz ve düşkünlere öncelik tanınır.

          g)Yardım taleplerinin karşılanmasında; sırasıyla belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

          ğ) Yardımların bağış olarak alınmasında ve dağıtılmasında muhtarlıklar, dernek, vakıflar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişiler ile de işbirliği yapılabilir.

          h) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için, yardım komisyonu kararı ile nakdi yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş çeki (kuponu) ve kart ile verilebilir.

          ı) Nakdi ve ayni yardımlar, başvuru Komisyonca sonuçlandırıldığı aydan itibaren başlar.

           i) Ayni yardımlarda kullanılacak mal ve malzemelerin alımı 22/01/2002 tarih,   24648 sayı ile yayımlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

          j) Ayni yardımlarda kullanılmak üzere bağışlanmış mal ve malzeme de bu Yönetmelikte tespit edilmiş esaslara göre dağıtılır.

           k) Belediyece bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan ayni yardımlar ile belediyece tedarik edilen mal, madde ve malzemeler merkezde toplanır ve Belediye personeli ve araçlarıyla muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle matbu tutanak, evrak düzenlenerek dağıtımı yapılır. Hayır Çarşısına bağışlanan ürünler, yardım yapanlarca bizzat getirebileceği gibi telefonla da müracaat halinde mahalline gidilerek bağış kabul edilir. Gelen bağışlar önce sayı ve cins olarak tespit edilip kullanılamayacak durumda olanlar tutanakla belirlenip ayrılır. Bağışçının ismi, adresi, telefonu ile birlikte bilgisayara kaydedilir. Teslim alındığına dair alındı belgesi düzenlenerek bağışlayana verilir. Tekstil cinsi bağışlar önce yıkanıp, kurulanıp, ütülenerek reyondaki yerini alır.

          l) Ayni yardımların dağıtımı üçüncü şahıslardan hizmet alımı şeklinde, Belediye personelinin gözetiminde yaptırılabilir.

          m) Ayni yardımlar süreli veya kırtasiye, ilaç, gıda, giyim, ev tekstili, mobilya, beyaz eşya, mutfak eşyası ve yakacak yardımı gibi geçici nitelikte olabilir.

  n) Yardımın ulaştırıldığı bağış sahiplerine telefon, elektronik posta veya bir başka iletişim aracı ile bildirebilir.

   

  İçeriği ve Çeşitleri

  MADDE 6- Yapılacak yardımlar aşağıda belirtilenleri kapsar.

          a) Afet yardımı: Deprem, sel baskını, yangın gibi doğal afet durumlarında yapılacak yardımlardır.

           b) Cenaze yardımı: Belediyenin kimsesiz, yoksul, fakir, muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişiler için yaptığı ücretsiz defin işlemlerine ek olarak cenaze nakil yardımıdır.

  c) Engelli yardımı: Engellilere yapılacak ayni ve nakdi yardımlardır.

  ç) Gıda yardımı: Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, belirlenen gıdalardan oluşan, devamlı ya da aralıklarla dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, ihtiyaç sahibi, engellilere verilen yardımlardır.

  d) Giyim yardımı: Elbise, palto, kaban, yağmurluk, çorap, şapka, ayakkabı ve benzeri giyim eşyası yardımlarıdır.

  e) Kırtasiye yardımı: İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak yardım, defter, kitap, araç- gereç, öğrenci kıyafeti, çanta ve kırtasiye yardımıdır.

  f) Aceze yardımı: Belediye meclisince belirlenen miktarda ayni veya nakdi olarak yapılan yardımdır. Nakdi yardımlar her ayın 20’sinde ödenir. Yönetmeliğin, 7. maddesine göre bu hususta yapılan başvurular gerekli inceleme raporu düzenlenerek komisyonca karara bağlanır.

  g) Sağlık yardımı: Muhtaç vatandaşlara yapılacak tedavi, ilaç ve ulaşımı karşılama yardımlarıdır.

  ğ) Sıcak yemek yardımı: İdare tarafından belirlenen zamanlarda ve yerlerde vatandaşlara yemek çadırlarından veya kapalı mekanlarda günlük verilen ve yakınında 1. Derece akrabası olmayan kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte ve sağlıkta olmayan bireylere evlerine ulaştırılmak üzere verilen hizmet.

  h) Tamirat yardımı: Muhtaç vatandaşların ikamet ettikleri konutlarının tamiratı için yapılan malzeme ve işçilik yardımlarıdır.

  ı) Yakacak yardımı: Sosyal incelemesi yapılıp ihtiyaç durumu tespit edildiğinde yönetmelik şartları ile yapılan yardımdır.

  j) Medikal malzeme yardımı: İhtiyaç sahibi ya da herhangi bir rahatsızlık nedeni ile palyatif durumda bulunan bireyler için yapılan yardımdır

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Müracaat Şekli, Tespit

  Müracaat Şekli

          MADDE 7- (1) Yardım talebinde bulunmak isteyenler, bağlı oldukları mahalle muhtarlıklarından alacakları muhtaçlık belgesi ile birlikte dilekçeyle Belediye Başkanlığına başvurabilirler. Yapılan müracaatlar başkanlıkça Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne havale edilir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce talepler, Sosyal Hizmet Uzmanı veya Kültür Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan sosyal inceleme raporu Karabük ili Safranbolu Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmek üzere, komisyona iletilir.

          (2) Yapılacak müracaatlarda, gerekli bilgi ve belgeler Komisyon görevlilerince mümkün olduğunca gizli olarak ve muhtaçların onurlarını zedelemeyecek biçimde temin edilir.

          (3) Müracaatlarda hangi tür yardım istenildiği ve istenilen yardıma ilişkin kanıtlayıcı belge sunulur.

  a) İstenen Belgeler:

  - Nüfus Kayıt Sureti

  - İkametgah Belgesi

  - Öğrenci, şehit ailesi, gazi, engelli, yetim, öksüz vb. nitelikte özel durumu bulunanların durumunu kanıtlar belge

  - Her hangi bir sosyal güvencesi yok ise, olmadığına dair belge

  - Nüfus cüzdan fotokopisi

  - Sosyal Yardım Talep Formu

   

  Muhtaç durumda olduğu halde yardım komisyonuna bizzat müracaat etmeyenler

           MADDE 8 - (1) Yardıma muhtaç olduğu halde herhangi bir nedenle komisyona müracaat etmeyenler için ikamet ettikleri mahalle muhtarlarının, okul idaresi ve öğretmenlerin, mahalle imamının, yakınlarının, komşularının bu kişiler namına yaptıkları müracaatlar kabul edilir.

  (2) Bu kişiler 7. maddede ki istenilen evrakları tamamlar ve EK-1 deki değerlendirmeye tabi tutulur.

   

  Belediyenin res’en tespiti,

           MADDE 9- (1) Belediyemiz sınırları içinde yaşayan tüm dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz kişiler tespit edilerek bilgi bankası oluşturulur.

           Belediyenin res’en tespiti;

           a) Belediyenin bilgi kaynakları,

           b) Mahalle muhtarları yardımları,

           c) Sosyal Güvenlik Kurumundan istenecek bilgiler,

           ç) Yardım dernekleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarının yardımları,

           d) Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı bilgi kaynakları,

           e) Kamu kurum ve kuruluşları bilgi kaynakları,

           f) Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin bilgi ve yardımıyla,

  (2) Bu kişiler 7. maddede ki istenilen evrakları tamamlar ve EK-1 deki değerlendirmeye tabi tutulur.

   

   

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Yardım Komisyonu Yönetimi ve Diğer Hususlar

  Yardım komisyonunun oluşumu

         MADDE 10- Yardım komisyonu belediye başkanı tarafından görevlendirilen, belediye başkan yardımcısı başkanlığında, bir başkan ve 4 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Komisyon üyeleri, Belediyede görevli memurlar ve müdürler arasından bir yıl süre ile görevlendirilir. Aynı üyelerin yeniden görevlendirilmesi mümkündür. Komisyon sekretaryasını Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yürütür.

   

  Komisyon toplantıları ve kararları

         MADDE 11- Komisyon toplantı ve kararları ile ilgili esaslar;

         a) Komisyon başkanı ve üyelerinin her ayın ilk iş günü ve 2. Yarısının ilk iş günü ,salt çoğunlukla toplanır, kararlar katılan üyelerin çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.

         b) Komisyon üyelerinin izinli ya da raporlu olduğu sürelerde görevlerini vekâleten yürütenler komisyon toplantılarına katılır.

   

  Komisyonun görevleri

         MADDE 12- Komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

         a) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerin seçiminde kullanılacak formları hazırlamak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını sağlamak.

         b) Sosyal yardıma ihtiyacı olan kişileri, bu kişilere yapılacak ayni ve nakdi yardımların süresi ve miktarını belirlemek ve listelerini hazırlamak.

         c) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden yardım çeşitlerine göre istenecek sosyal inceleme bilgi ve belgelerini belirlemek.

   

   

   

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Araştırma

  Araştırma

         MADDE 13- (1) Yardım için yapılan müracaatlarda beyan esas olduğundan, dilekçede beyan edilen bilgi ve belgeler gizlice araştırılır. Bu araştırma kolluk, nüfus müdürlüğü, vergi dairesi, tapu, bankalar, belediye ve muhtarlık nezdinde yaptırılabileceği gibi komisyonca da re’sen yapılabilir.

  (2) Müracaatların değerlendirilmesi aşamasında Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, muhtarlıklar ve diğer ilgili birimlerin kayıtlarından da istifade edilebilir.

  (3) Yardım komisyonu müracaatta bulunan vatandaşların durumu EK-1 deki kriterlere göre değerlendirilecektir.

   

  ALTINCI BÖLÜM

  Muhtaçlık Yardımı Değerlendirme Kriterleri

  Yardım miktarları ve muhtaçlık dereceleri

          MADDE 14- (1) Yardım komisyonu, yönetmeliğin 7 inci maddesi doğrultusunda müracaatta bulunan vatandaşlar hakkında düzenlenen sosyal inceleme raporunda aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak yardımın yapılıp yapılmamasına karar verilir.

          a) Ailenin bireylerinin iş durumu.

          b) Ailenin net geliri.

          c) Barınma ve eşya durumu.

          ç) Ailede yaşayan vatandaşların sayısı ve kimlik bilgileri.

          d) Ailedeki öğrenim gören kişi sayısı.

          e) Medeni hali.

          f) Engelli durumu.

          g) Başka kurumlardan alınan yardımlar.

          ğ) Taşınır ve taşınmaz mal durumu.

         (2) Belediye tarafından yapılacak yardımlara ilişkin olarak oluşturulacak ve bu yönetmeliğin eki kabul edilen ekonomik derece puan kriterleri doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonucu her muhtaç kişi için verilen puanlar derecelendirilerek, yardım miktarına göre yardımlar yapılır. Yardımlar, yardım komisyonunca yapılan derecelendirme sonucunda 100 (yüz) puan üzerinden, en yüksek puan alandan başlamak üzere, büyükten küçüğe sıralanarak yapılır.

          (3) Yapılacak yardımların miktarı Belediye Meclisi tarafından her yıl belirlenir.Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında belirlenen kriterler çerçevesinde (EK-1)yardım komisyonunca yapılan derecelendirme neticesinde 100 puan üzerinden;

           a) 0–50 Puan arası yardım uygun değil,

            b) 51–69 Puan arası komisyonun belirlediği üst sınırın % 35’i oranında nakdi veya ayniyardım,

           c) 70–84 Puan arası komisyonun belirlediği üst sınırın %50’si oranında nakdi veya ayniyardım,

           ç) 85–94 Puan arası komisyonun belirlediği üst sınırın % 60 oranında nakdi veya ayni yardım,

  d) 95-99 Puan arası komisyonun belirlediği üst sınırın %80’i oranında nakdi veya aynı yardım,

  e) 100 tam puanı alan ise güncel nakdi ve ayni yardımın tümü.

  EK-1 deki değerlendirmeye göre nakdi veya ayni yardım,

 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne Bağlı Birimler

  • Dış İlişkiler ve Projeler
  • Leyla Dizdar Kültür Merkezi
  • Spor Toto Erdoğan Caymaz Kapalı Spor Salonu
  • Hayır Çarşısı
  • Basın Birimi
  • Safranbolu Kültür Eğitim Merkezleri (SAKEM)
  • Kütüphane
  • Müzik Okulu
  • Kent Tiyatrosu
 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tarafından Yürütülen Sekreteryalar

 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tarafından Yürütülen Projeler

  • Hoş geldin Bebek

         0-6 ay arasındaki bebeklerimiz için hazırladığımız temel ihtiyaçlardan oluşan Hoş geldin bebek paketimizle ailelerimizin ziyaretine gidiyoruz.

         Başvuru şartları:

                1. Doğum Belgesi ya da bebeğin kimlik fotokopisi

                2.  İkametgah belgesi

  • Taziye Ziyaretleri

  Hayatın her anında yanınızdayız mottosuyla çıktığımız bu yolda sadece mutluluğunuzu değil acılarınızı da paylaşıyor kederinize ortak oluyoruz.

  • Hastane Ziyaretleri

  Zor zamanlarınızda da hastalarımızı yalnız bırakmıyoruz. Su, kolonya ve peçeteden oluşan hediye çantalarımızla her hafta hastalarımızı hastanede ziyaret ediyor moral veriyoruz.