SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI OCAK AYI GÜNDEM MADDELERİ

2022-12-29

 

Belediye Meclisi 02.01.2023 Pazartesi günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI OCAK AYI

GÜNDEM MADDELERİ

1-Belediye Meclisimizin 22.10.2010 tarihli ve 120 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı plan notlarının bazı hükümlerinde, hazırlanan değişikliklerin görüşülmesi.(İmar Kom.)

2-294 kadro numaralı 6.dereceli 1 (bir) adet mühendis, 414 ve 415 kadro numaralı 8.dereceli 2 (iki) adet mühendis, 416 kadro numaralı 9.dereceli 1 (bir) adet Sağlık Memuru kadrosu karşılığı istihdam edilmesi uygun görülen toplamda 4 (dört) adet sözleşmeli personele ödenecek net ücretin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

3-367 Kadro Numaralı 3. Dereceli 1 (bir) adet Teknikerkadrosunun iptal edilerek, 1. Dereceli 1 (bir) adet Teknikerkadrosunun ihdas edilmesi,
        -406 Kadro Numaralı 4. Dereceli 1 (bir) adet Teknikerkadrosunun iptal edilerek, 3. Dereceli 1 (bir) adet Teknikerkadrosunun ihdas edilmesi,
        -402 Kadro Numaralı 2. Dereceli 1 (bir) adet İmar ve Şehircilik Müdürü kadrosunun iptal edilerek, 1. Dereceli 1 (bir) adet İmar ve Şehircilik Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi,
         -268 Kadro Numaralı 5. Dereceli 1 (bir) adet Arkeologkadrosunun iptal edilerek, 3. Dereceli 1 (bir) adet Arkeologkadrosunun ihdas edilmesi,
        -288 Kadro Numaralı 6. Dereceli 1 (bir) adet İmamkadrosunun iptal edilerek, 3. Dereceli 1 (bir) adet İmamkadrosunun ihdas edilmesi,
        -403 Kadro Numaralı 4. Dereceli 1 (bir) adet Topografkadrosunun iptal edilerek, 3. Dereceli 1 (bir) adet Topograf kadrosunun ihdas edilmesi (Plan ve Büt.Kom.)

4-İlçemiz Esentepe (Tokatlı Köyü) Mahallesi tapuda 257 ada 2 parselde kayıtlı İdari Tesis Alanı Belediye Hizmet Alanı su deposu olarak planlanan taşınmazın 3194 sayılı Kanunun 18.maddesi kapsamında uygulama yapılarak kısıtlı hale geldiği, bahse konu taşınmazın kamulaştırılması, alınan vergilerin iade edilmesi ve arsa vergisi alınmaması ile ilgili talebin görüşülmesi. (İmar-Plan ve Büt.Kom.)

5-İller Bankasından 10.000.000,00 .-TL’lik (Onmilyontürklirası) faiz hariç, araç alımlarında, yatırım ve cari harcamalarda, gayri nakdi kredi işlemlerinde kullanılmak üzere teminat mektubu alınması konusunun görüşülmesi.(Plan ve Büt.Kom.)

6-Bütçe tertipleri arası ödenek aktarımı konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

7-Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 6 (altı) adet çöp kamyonu, 1 (bir) adet üstü açık kamyonet (çöp taksi) satın alınması ve bu kapsamda 10.000.000,00 .-TL (Onmilyontürklirası) tutarında borçlanılması konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

8-5. Dereceli 412 kadro numaralı 1 adet tekniker kadrosunun iptal edilerek, 8. Dereceli 1 adet çözümleyici kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

9-İlçemiz Çankaya parkında işletilmesi planlanmakta olan “Halkın Bakkalı”nda satışı yapılacak ürünlerin ve fiyatlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

10-263 kadro numaralı 5.dereceli 1 (bir) adet Mimar, 369 kadro numaralı 3.dereceli 1 (bir) adet Mimar kadrosu karşılığı istihdam edilmesi uygun görülen 2 adet tam zamanlı sözleşmeli personele ödenecek net ücretin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

11-Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının, Belediyemizin 2023 Mali yılında uygulayacağı gelir (ücret) tarifesinde Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı bölümü (S, M, T plaka) belge ücret tarifesinin yeniden değerlendirilmesi talebi.

12-Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının, “Servis aracını devir eden servis aracı hakkı sahibinin, 2 yıl boyunca servis aracı hakkı alamaması” yönündeki Belediye Meclisimizin 22.11.2022 tarihli ve 280numaralı kararının yeniden değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.

13-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun EK-8 maddesi kapsamında yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi konusunun görüşülmesi.

14-İlçemiz Aşağı Tokatlı Mahallesi 132 ada 12 parsel numaralı, Koruma Amaçlı İmar Planında Etkileme Geçiş Alanında bulunan taşınmaza servis sağlanması amacıyla ilçemiz Aşağı Tokatlı Mahallesi 132 ada 10 parsel numaralı taşınmazın imar yoluna rastlayan yaklaşık 450,95 m2’lik kısmının kamulaştırılması konusunun görüşülmesi.

15-Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve ihdasenkazanılan, ilçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 748 ada 36 parsel numaralı taşınmazla ilgili satışa ilişkin alınan 08.11.2022 tarihli ve 275 sayılı Belediye Meclis Kararının iptali ve satışa konu taşınmazın 748 ada 16 parsel malikine iadesi talebinin görüşülmesi.

16-22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in” “Kadro İhdası” başlıklı 10. Maddesi ve söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetveli” çerçevesinde Teknik Hizmetler Sınıfında 4. Dereceli 1(bir) adet Kütüphaneci kadrosunun ihdas edilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin (l) bendi ve 49’uncu maddesinin 1’inci fıkrasına istinaden görüşülmesi.

17-Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver Ataman Meclis Salonu, Atölyeler, Fuaye Alanı, Bahçe ve Otopark alanının kiralanması 2023 yılı Fiyat tarifesinin görüşülmesi.

18-5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden Meclis tatil ayının belirlenmesi.

19-5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden Denetim Komisyonu üye seçimi.(Gizli Oylama