SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 12 NİSAN 2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI KARARI

2021-04-26

 TOPLANTI DÖNEMİ:12.04.2021

 BİRLEŞİM                  :1

 OTURUM                  :1                                                                                                                          SAAT: 10.00

                Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine istinaden 12.04.2021 Pazartesi günü saat 10.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

              Üyelerden: Abdullah ÜNAL, Adem KARATAŞ, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, İsmail ÖZGÜREL, Kadir CEFAKÂR, Kemal AKGÜL, Mehmet Baki DUVAN, Mehmet ADALAR, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Onur VARLI, Orhan KAYNAR, Saim TİRYAKİ, Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı toplantı Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.

KARAR NO: 92

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı 08.03.2021 tarihli 2. birleşim kararlarının okunmuş sayılmasını ve doğruluğunu oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:93

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyeleri Murat ÖZODABAŞ, Cemal AKARSU, Hülya KAYA ÖZVERDİ, Kadir CEFAKÂR ve Birol SARIVAZ tarafından 7.maddenin 1.madde, 8.maddenin 2.madde, 9.maddenin 3.madde olarak görüşülmesi teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Abdullah ÜNAL, Adem KARATAŞ, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, Kadir CEFAKAR, Mehmet ADALAR, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Orhan KAYNAR, Saim TİRYAKİ’nin kabul oyları, Ahmet ŞAHİN, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, İsmail ÖZGÜREL, Kemal AKGÜL, Mehmet Baki DUVAN, Onur VARLI, Sedat TOKMAK, Serap KARAOĞLU ve Meclis Başkanı Elif KÖSE’nin ret oylarına karşılık teklif oy çokluğu ile kabul edilmedi.

GÜNDEM MADDELERİ

1-2020 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

2-Meclise Bilgi Verilecek konu:5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi uyarınca hazırlanan 2020 Mali yılı Denetim Komisyonu Raporunun sunumu.

3-2 adet Encümen üyesi seçimi. (Gizli oy)

5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi (b) bendi gereği.

4-Meclis 1.Başkan Vekili seçimi. (Gizli oy)

5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereği.

5- Meclis 2.Başkan Vekili seçimi. (Gizli oy)

5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereği.

6- 2 adet Asil ve 2 adet Yedek Kâtip üye seçimi. (Gizli oy)

5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesi gereği.

7- İmar Komisyonu üye sayısı, süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereği.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısı, süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereği.

9- Diğer ihtisas komisyonu/komisyonları kurulması, üye sayısı, süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereği.

10-Safranbolu Belediyesi sınırları ve mücavir alan içerisinde, hurda ayrıştırma, depolama ve hurda alım satımının yasaklanması ve söz konusu işyerlerinin Belediye sınırları ve mücavir alan dışına çıkarılması konusunun görüşülmesi.(Çevre ve Sağlık Kom.)

11-Belediyemiz yetki sınırları içinde yapılacak yapılarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen parsel büyüklüğünden küçük parsellere ilişkin yağmur sularının toplanarak kullanılması konusunun görüşülmesi. (İmar Kom.)

12-Safranbolu Belediyesi sınırları içerisindeki yollarda can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla EDS projesi kapsamında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-16’ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve Resmi Kurumlar ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi, bahse konu işin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve/veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde EDS sisteminin kurulması ve 10 (on) yıl süreye kadar işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. .(Plan ve Büt.Kom.)

13-İlçemiz Musalla Mahallesi 869 ada 1 parsel numaralı mezarlık alanı olarak planlanan taşınmaz ile ilgili uygulama imar planı yürürlüğe girdikten sonra 5 yıllık süre geçmiş olduğundan, taşınmazların kamulaştırılması hususunda uzlaşma işlemlerinin yapılması veya imar planında mülkiyet hakkının kısıtlılığını ortadan kaldıracak imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

14-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 15.12.2020 tarihli ve 2020/27 sayılı genelgesi bağlamında Belediye kiracılarının kiralarında indirim yapılması konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

15-Musalla Mahallesi Şehir Mezarlığı girişindeki boş alanın otopark olarak ücretlendirilmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

16-Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde yapılacak aktiviteler için salonlarının kullanım ücret tarifeleri ve Aslanlar (Sakem) Sosyal Tesisinin üst katında yapılacak etkinliklerde (düğün, nişan, kına v.b.) salon kirası fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

17-İlçemiz Yeni Mahalle 1504 ada 27 parsel malikinin, Belediyemiz mülkiyetine ait olan 49,15 m2 yüzölçümlü 1504 ada 33 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

18-İlçemiz Hacıhalil Mahallesi 322 ada 35 parsel malikinin, imar planı doğrultusunda yola terk ettiği ihdasa konu alanı bedelsiz alma talebinin görüşülmesi.

19-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 1628 ada 7 parsel malikinin, taşınmazından geçen imar yollarının açılması talebinin görüşülmesi.

20-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi Yunus Emre Sokak ile Hacı Hafız Sokak arasında kalan isimsiz sokağa isim verilmesi konusunun görüşülmesi.

21-Bağımsız Türkiye Partisi Safranbolu İlçe Başkanlığının, Prof.Dr.Haydar BAŞ isminin ilçemizde uygun görülecek bir yere (cadde, sokak, bulvar, park, sosyal tesis v.b) isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.  

22-Peyzaj Mimarı kadro unvanı ile Başkanlığımız bünyesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan 1 adet personele 01 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ödenecek net ücret konusunun görüşülmesi.

23-Personel Kimlik Kartı Yönergesinin “Kimlik kartının zayiinde uygulanacak esaslar” başlıklı 12.maddesinin 4.fıkrası gereği 2021 yılı personel kimlik kartı bedelinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

24- Reklam ünitelerine olan talebi artırmak ve uzun süreli kiralama yapmak amacıyla ve daha fazla gelir elde edilebileceği kanaatiyle, billboardlar için bölge ayrımı yapılarak, reklam üniteleri baz fiyatlarında indirim ile uzun süreli veya adet bazında kiralamalarda indirim yapılması uygun değerlendirilmiş olup, reklam üniteleri tarifelerinin yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

25-Şartlı bağış konusunun görüşülmesi.

26-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi tapuda 623 ada 52 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 13,74 m2 yüzölçümlü 623 ada 61 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

27-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi tapuda 1594 (eski 79)ada 8 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 83,99 m2 yüzölçümlü 1594 ada 33 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

 KARAR NO:94

Gündemin 1.maddesi: 2020 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE Başkanlık divanındaki yerini Meclis 1.Başkan Vekili Onur VARLI’ya bıraktı.

Meclis 1.Başkan Vekili Onur VARLI, 2020 yılı Faaliyet Raporunu oylamaya sundu. Yapılan oylamada Abdullah ÜNAL, Adem KARATAŞ, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, Kadir CEFAKAR, Mehmet ADALAR, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Orhan KAYNAR, Saim TİRYAKİ’nin çekimser oyuna karşılık, 2020 yılı Faaliyet Raporu Meclis Başkanı Elif KÖSE, Ahmet ŞAHİN, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, İsmail ÖZGÜREL, Kemal AKGÜL, Mehmet Baki DUVAN, Onur VARLI, Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun olumlu oylarıyla yeterli görülerek kabul edildi.

Meclis 1.Başkan Vekili Onur VARLI, oturuma 5 dakika ara verdi.

 

Onur VARLI                                       Erol ALTUNTEPE                              Kemal AKGÜL

Meclis 1.Başkan V.                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye

 

2.OTURUM

Verilen aranın ardından oturuma geçildi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Başkanlık divanındaki yerine geçti.

Gündemin 2.maddesi: Meclise Bilgi Verilecek konu:5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi uyarınca hazırlanan 2020 Mali yılı Denetim Komisyonu Raporunun sunumu.

Denetim Komisyonu Başkanı Sedat TOKMAK, denetim komisyonu raporunu okudu.

Meclis üyesi Birol SARIVAZ, oturuma 5 dakika ara verilmesini talep etti. Meclis Başkanı Elif KÖSE oturuma 5 dakika ara verdi.

3.OTURUM

Verilen aranın ardından oturuma geçildi.

KARAR NO:95

Gündemin 3.maddesi: 2 adet Encümen üyesi seçimi. (Gizli oy)

5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi (b) bendi gereği.

Yapılan oylamaların sonucunda; Encümen üyeliklerine 1.oylamada Adem KARATAŞ, 2.oylamada Orhan KAYNAR seçildi. 

KARAR NO:96

Gündemin 4.maddesi: Meclis 1.Başkan Vekili seçimi. (Gizli oy)

2 kez yapılan gizli oylama sonucunda; Onur VARLI ve Hasan Hüsnü DEMİR arasında eşitlik bozulmadığından, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13/a maddesi gereği; kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonrası Onur VARLI Meclis 1.Başkan Vekilliğine seçildi.

KARAR NO:97

Gündemin 5.maddesi: Meclis 2.Başkan Vekili seçimi. (Gizli oy)

Meclis 2.Başkan Vekilliğine Saim TİRYAKİ seçildi.

KARAR NO:98

Gündemin 6.maddesi: 2 adet Asil ve 2 adet Yedek Kâtip üye seçimi.(Gizli oy)

5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesi gereği.

2 adet Asil Kâtip üyeliği için; Yapılan oylamaların sonucunda; Asil Kâtip üyeliklerine 1.oylamada Nazmiye DURSUNLAR, 2.oylamada Murat ÖZODABAŞ seçildi.

2 kez yapılan gizli oylama sonucunda, 2 adet Yedek Kâtip üyeliği için; İsmail ÖZGÜREL ve Ahmet ŞAHİN ile Birol SARIVAZ ve Hülya KAYA ÖZVERDİ arasında eşitlik bozulmadığından; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13/a maddesi gereği; kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonrası Birol SARIVAZ ve Hülya KAYA ÖZVERDİ Yedek Kâtip üyeliklerine seçildi.

KARAR NO:99

Gündemin 7.maddesi: İmar Komisyonu üye sayısı, süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, İmar Komisyonu üye sayısının 5 kişi olmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada Abdullah ÜNAL, Adem KARATAŞ, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, Kadir CEFAKAR, Mehmet ADALAR, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Orhan KAYNAR, Saim TİRYAKİ’nin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

KARAR NO:100

Gündemin 7.maddesi: İmar Komisyonu üye sayısı, süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, komisyonun çalışma süresinin 1 yıl olmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:101

Gündemin 7.maddesi: İmar Komisyonu üye sayısı, süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, İmar Komisyonunun Kemal AKGÜL, Mehmet Baki DUVAN, Ahmet ŞAHİN, Kadir CEFAKÂR ve Orhan KAYNAR’dan oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:102

Gündemin 8.maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısı, süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının 5 kişi olmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada Abdullah ÜNAL, Adem KARATAŞ, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, Kadir CEFAKAR, Mehmet ADALAR, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Orhan KAYNAR, Saim TİRYAKİ’nin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

KARAR NO:103

Gündemin 8.maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısı, süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, komisyonun çalışma süresinin 1 yıl olmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:104

Gündemin 8.maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısı, süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Plan ve Bütçe Komisyonunun İsmail ÖZGÜREL, Erol ALTUNTEPE, Gökçe AYDIN, Birol SARIVAZ ve Murat ÖZODABAŞ’tan oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:105

Gündemin 9.maddesi: Diğer ihtisas komisyonu/komisyonları kurulması, üye sayısı, süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Kültür Turizm ve Çevre Komisyonu kurulmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:106

Gündemin 9.maddesi: Kültür Turizm ve Çevre Komisyonu üye sayısı, süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Kültür Turizm ve Çevre komisyonu üye sayısının 5 kişi olmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:107

Gündemin 9.maddesi: Kültür Turizm ve Çevre Komisyonu üye sayısı, süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, komisyonun çalışma süresinin 1 yıl olmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:108

Gündemin 9.maddesi: Kültür Turizm ve Çevre Komisyonu üye sayısı, süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Kültür Turizm ve Çevre Komisyonunun Sedat TOKMAK, Serap KARAOĞLU, Fatih DÖKMECİ, Muharrem TÜNAY ve Saim TİRYAKİ’den oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:109

Gündemin 11.maddesi: Belediyemiz yetki sınırları içinde yapılacak yapılarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen parsel büyüklüğünden küçük parsellere ilişkin yağmur sularının toplanarak kullanılması konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi İmar Komisyonu Raporuna istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada Abdullah ÜNAL, Adem KARATAŞ, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, Kadir CEFAKAR, Mehmet ADALAR, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Orhan KAYNAR ve Saim TİRYAKİ’nin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

KARAR NO:110

Gündemin 13.maddesi: İlçemiz Musalla Mahallesi 869 ada 1 parsel numaralı mezarlık alanı olarak planlanan taşınmaz ile ilgili uygulama imar planı yürürlüğe girdikten sonra 5 yıllık süre geçmiş olduğundan, taşınmazların kamulaştırılması hususunda uzlaşma işlemlerinin yapılması veya imar planında mülkiyet hakkının kısıtlılığını ortadan kaldıracak imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi İmar Komisyonu Raporuna istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:111

Gündemin 13.maddesi: İlçemiz Musalla Mahallesi 869 ada 1 parsel numaralı mezarlık alanı olarak planlanan taşınmaz ile ilgili uygulama imar planı yürürlüğe girdikten sonra 5 yıllık süre geçmiş olduğundan, taşınmazların kamulaştırılması hususunda uzlaşma işlemlerinin yapılması veya imar planında mülkiyet hakkının kısıtlılığını ortadan kaldıracak imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:112

Gündemin 14.maddesi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 15.12.2020 tarihli ve 2020/27 sayılı genelgesi bağlamında Belediye kiracılarının kiralarında indirim yapılması konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:113

Gündemin 15.maddesi: Musalla Mahallesi Şehir Mezarlığı girişindeki boş alanın otopark olarak ücretlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:114

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Gündemin 16.maddesi: Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde yapılacak aktiviteler için salonlarının kullanım ücret tarifeleri ve Aslanlar (Sakem) Sosyal Tesisinin üst katında yapılacak etkinliklerde (düğün, nişan, kına v.b.) salon kirası fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesini, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:115

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Gündemin 17.maddesi: İlçemiz Yeni Mahalle 1504 ada 27 parsel malikinin, Belediyemiz mülkiyetine ait olan 49,15 m2 yüzölçümlü 1504 ada 33 parseli satın alma talebinin görüşülmesini, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:116

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Gündemin 18.maddesi: İlçemiz Hacıhalil Mahallesi 322 ada 35 parsel malikinin, imar planı doğrultusunda yola terk ettiği ihdasa konu alanı bedelsiz alma talebinin görüşülmesini, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:117

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Gündemin 19.maddesi: İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 1628 ada 7 parsel malikinin, taşınmazından geçen imar yollarının açılması talebinin görüşülmesini, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:118

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Gündemin 20.maddesi: İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi Yunus Emre Sokak ile Hacı Hafız Sokak arasında kalan isimsiz sokağa isim verilmesi konusunun görüşülmesini, Kültür Turizm ve Çevre Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada Kültür Turizm ve Çevre Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:119

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Gündemin 21.maddesi: Bağımsız Türkiye Partisi Safranbolu İlçe Başkanlığının, Prof.Dr.Haydar BAŞ isminin ilçemizde uygun görülecek bir yere (cadde, sokak, bulvar, park, sosyal tesis v.b) isminin verilmesi talebinin görüşülmesini, Kültür  Turizm ve Çevre Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada Kültür Turizm ve Çevre Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:120

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Gündemin 22.maddesi: Peyzaj Mimarı kadro unvanı ile Başkanlığımız bünyesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan 1 adet personele 01 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ödenecek net ücret konusunun görüşülmesini, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:121

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Gündemin 23.maddesi: Personel Kimlik Kartı Yönergesinin “Kimlik kartının zayiinde uygulanacak esaslar” başlıklı 12.maddesinin 4.fıkrası gereği 2021 yılı personel kimlik kartı bedelinin belirlenmesi konusunun görüşülmesini, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:122

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Gündemin 24.maddesi: Reklam ünitelerine olan talebi artırmak ve uzun süreli kiralama yapmak amacıyla ve daha fazla gelir elde edilebileceği kanaatiyle, billboardlar için bölge ayrımı yapılarak, reklam üniteleri baz fiyatlarında indirim ile uzun süreli veya adet bazında kiralamalarda indirim yapılması uygun değerlendirilmiş olup, reklam üniteleri tarifelerinin yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesini, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:123

Gündemin 25.maddesi: Şartlı bağış konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin komisyona havale edilmeden direk oylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:124

Gündemin 25.maddesi: Şartlı bağış konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, kreş yapılması ve kreşe bağışçının isminin verilmesi kaydıyla şartlı bağışının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:125

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Gündemin 26.maddesi: İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi tapuda 623 ada 52 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 13,74 m2 yüzölçümlü 623 ada 61 parseli satın alma talebinin görüşülmesini, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:126

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Gündemin 27.maddesi: İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi tapuda 1594 (eski 79)ada 8 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 83,99 m2 yüzölçümlü 1594 ada 33 parseli satın alma talebinin görüşülmesini, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

           Elif KÖSE                                   Erol ALTUNTEPE                           Kemal AKGÜL                         

         Meclis Başkanı                                Kâtip Üye                                     Kâtip Üye