SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 23 KASIM 2022 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2022-12-06

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 23 KASIM 2022 TARİHLİ

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

 TOPLANTI DÖNEMİ: 23/11/2022

 BİRLEŞİM :4

 OTURUM  :1                                                                                                                  SAAT: 18.00

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince 23.11.2022 Çarşamba günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

Üyelerden: Adem KARATAŞ, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, İsmail ÖZGÜREL, Kadir CEFAKAR, Kemal AKGÜL, Mehmet ADALAR, Mehmet Baki DUVAN, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Onur VARLI, Orhan KAYNAR, Saim TİRYAKİ,  Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı, Hamdi SOYKAL’ın mazeretli, Abdullah ÜNAL’ın hastalığı sebebiyle katılmadığı birleşim, Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE,  Meclis Üyesi Abdullah ÜNAL’ın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi “..Meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır…”  hükmüne göre rahatsızlığı sebebiyle izinli sayıldığını bildirdi.

             KARAR NO:284

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyesi Hamdi SOYKAL’ın mazeret dilekçesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 1.maddesi için İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Baki DUVAN komisyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

KARAR NO:285

Gündemin 13.maddesi: Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünde kullanılacak araçların 21 ay süre ile “Araç Kiralama” hizmet alımı yolu ile ihale edilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden ilgili maddenin onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 16.maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi gereği, 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve 2024, 2025 yılları Gelir ve Gider Tahminleri ile 2023 Mali Yılı Bütçe Gelir Tarifesinin görüşülmesi.

 

SAFRANBOLU BELEDİYESİ

2023 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

            KARAR NO:286

Madde 1: Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 298.000.000,00.- TL ödenek verilmiştir.       

Ad okunmak suretiyle madde oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada madde oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO:287

Madde 2:Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için ‘’(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması’’ cetvelinde gösterildiği gibi toplam, 298.000.000,00.-TL olarak tahmin edilmiştir.

Ad okunmak suretiyle madde oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada madde oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO:288

Madde 3: 2023 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanı ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek sureti ile denklik sağlanmıştır.

Ad okunmak suretiyle madde oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada madde oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO:289

Madde 4: Gelir çeşitlerini yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Ad okunmak suretiyle madde oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada madde oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO:290

Madde 5: (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Ad okunmak suretiyle madde oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada madde oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO:291

Madde 6: 6245 sayılı Harcırah Kanunu 8.inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Ad okunmak suretiyle madde oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada madde oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO:292

Madde 7-:  Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

1-Ödenek cetveli-A (Örnek-9 ve Örnek-14),

2-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması-B Cetveli (Örnek-15),

3-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),

4-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17),

5-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemelere İzin Verilen Hizmetlere ait (G) Cetveli (Örnek-21),

6-Memur ve Hizmetli olmayanlara verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

7-İhdas edilen memur Kadrolarını gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

8-İhdas Edilen Sürekli işçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

9-237 Sayılı Taşıt Kanununa göre Satın Alınacak Taşıtları gösterir(T) Cetveli(Örnek-25 ve Örnek-26),

10-İzleyen İki yıl gider Bütçe tahmin cetveli (Örnek-11),

11-İzleyen İki yıl bütçe gelirleri tahmini  (Örnek-12),

12-İzleyen İki yıl Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Tahmini Cetveli (Örnek-13),

13-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27 ve Örnek-28),

14-Finansman Programı (Örnek-20),

15-Gerekli Görülen diğer Cetveller (Örnek-4,Örnek-5,Örnek-6,Örnek-7,Örnek-8,Örnek-10,Örnek-18,Örnek-19) gibi.

Ad okunmak suretiyle madde oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada madde oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO:293

Madde 8-  Meclisçe kabul edilen Bütçede ancak İlgili Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uymak sureti ile değişiklik yapılabilir.

Ad okunmak suretiyle madde oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada madde oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO:294

Madde 9-  İlan Reklam Vergisi Mayıs-Kasım Aylarında 2 eşit Taksitle tahsil edilir.

Ad okunmak suretiyle madde oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada madde oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO:295

Madde 10- Harcamalara Katılma payları Nisan-Ağustos aylarında 2 eşit taksitle tahsil edilir.

Ad okunmak suretiyle madde oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada madde oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO:296

Madde 11- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Ad okunmak suretiyle madde oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada madde oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO:297

Madde 12- Bu Kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Ad okunmak suretiyle madde oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada madde oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO:298

2023 Mali Yılı Bütçe Gelir tarifesi ad okunmak suretiyle oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Adem KARATAŞ, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Hasan Hüsnü DEMİR, Kadir CEFAKAR, Mehmet ADALAR, Nazmiye DURSUNLAR, Orhan KAYNAR, Murat ÖZODABAŞ’ın su ücret tarifesi kısmı şerh olarak diğer kısımları kabul oyu, Muharrem TÜNAY’ın ret oyuna karşılık 2023 Mali Yılı Bütçe Gelir Tarifesi oy çokluğu ile kabul edildi.

KARAR NO:299

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısının 01.12.2022 Perşembe günü 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda yapılmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi ve Kasım ayı meclis toplantısını kapattı.

 

              Elif KÖSE                       Murat ÖZODABAŞ                      Nazmiye DURSUNLAR                      

         Meclis Başkanı                          Kâtip Üye                                        Kâtip Üye