İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU VE İTFAİYE ERİ ALIMI SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

2021-06-17

        Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere ‘‘Belediye Zabıta Yönetmeliği’’ ve ‘‘Belediye İtfaiye Yönetmeliği’’hükümleri uyarınca 28.03.2021 tarihli ve 31437 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan başvuru ilanımız ve 06.05.2021 tarihli ve 31476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzeltme ilanımız gereği 31 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen Zabıta Memuru Alımı Sınavı ile 01 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen İtfaiye Eri Alımı Sınavı’ na ilişkin Kesin Asıl Aday Listesi  yayınlanmıştır.
       31.05.2021 tarihinde düzenlenen Zabıta Memuru Alımı Sınavı’na ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde; sınav sonucunda başarılı olan 1 Asıl (Erkek) Aday Başkanlığımızda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Zabıta Memuru olarak görev yapmaya hak kazanmıştır.
      01.06.2021 tarihinde düzenlenen İtfaiye Eri Alımı Sınavı’na  ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde; sınav sonucunda başarılı olan 3 Asıl (Erkek) ve 1 Asıl (Kadın) Aday Başkanlığımızda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi İtfaiye Eri olarak görev yapmaya hak kazanmıştır.
Adayların aşağıda sıralanan atamaya esas teşkil edecek belgelerini açık adreslerini gösteren atama talep dilekçesine eklemek suretiyle 02.07.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar Safranbolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Yenimahalle Sadri Artuç. Cad. Belediye İş Merkezi Kat :6 ) adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir.
        Başkanlığımızca yapılacak belge incelemesinden sonra atanmayı haiz olduğu tespit edilenlerin atamaları yapılacaktır. Atama için öngörülen koşulları uymayan, gerekli belgeleri süresi içerisinde getirmeyen veya arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan adayların atamaları yapılmayacaktır.
Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek olup, haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.
      İşbu duyuru ilgililere ilan niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı olarak da tebligat yapılacaktır.

Zabıta Memuru (Erkek/Kadın) Alımı Kesin Asıl Aday Listesi İçin TIKLAYINIZ.

İtfaiye Eri (Kadın) Alımı Kesin Asıl Aday Listesi İçin TIKLAYINIZ.

İtfaiye Eri (Erkek) Alımı Kesin Asıl Aday Listesi İçin TIKLAYINIZ.

 

ASIL ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
1-    Atama Talep Dilekçesi
2-    Diploma Aslı veya Noter Tasdikli Örneği
3-    Adli Sicil Kaydı (Resmi Kuruma Verilmek Üzere İbaresiyle e-Devlet Sisteminden alınabilir.)
4-    Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Sisteminden alınabilir.) veya Terhis Belgesinin Fotokopisi
5-    Zabıta Memuru veya İtfaiye Eri Olarak Görev Yapmasında Engeli olmadığını belirten Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi, Resmi Üniversite Hastanesi ya da Sağlık Bakanlığı’nın Ruhsatlandırdığı Özel Hastanelerden alınabilir.)
Not:Pandemi veya sair mücbir sebepler  nedeniyle son başvuru tarihine kadar sağlık raporunu ibraz edemeyen adaylara 1 hafta ek süre tanınacaktır.
6-    Kan Grubu Kartı Fotokopisi
7-    İkametgah Belgesi (e-Devlet Sisteminden alınabilir.)
8-    6 Adet Biyometrik Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde mevzuata uygun olarak çekilmiş 50mm. x 60mm. boyutlarında ) 
9-    Sürücü Belgesi Aslı  ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
10-    Nüfus Cüzdanı Aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
11-    KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM Sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
12-    SGK veya e-Devlet üzerinden alınacak Hizmet Belgesi.

İtfaiye Eri Atama Talep Dilekçesi İçin TIKLAYINIZ.

Zabıta Memuru Atama Talep Dilekçesi İçin TIKLAYINIZ.