Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

2020-12-04

 T.C
SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Safranbolu Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49 uncu maddesi uyarınca aşağıda pozisyonu, adedi, sınıfı ve nitelikleri belirtilen 1 (bir) adet tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.

Sıra No

Pozisyonu

 

Sınıfı

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

1

Şehir Plancısı

T.H.S

1

Şehir ve Bölge Planlama Lisans Bölümünden mezun olmak

Kadın/Erkek

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Belediyemizin Tam Zamanlı Sözleşmeli Şehir Plancısı pozisyonu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) İlan edilen pozisyon için istenen öğrenim şartlarını haiz olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.


2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

b) İlan tarihi itibariyle özel veya kamu kurumlarında en az 6 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

c) D grubu karneyi veya bu karneyi alabilecek şartları haiz olmak,

ç) İyi derece NetCad ve AutoCad vb. programlarını kullanabilmek ve Microsoft Office ortamında raporlama yapabilmek,

d)Yürürlükteki Mesleki İmar ve Kamu Mevzuatına hâkim olmak,

e) Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,


3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru esnasında adaylardan istenecek belgeler şunlardır:
a) Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Formu (Belediyemizin resmi internet adresinden (http://www.safranbolu.bel.tr) temin edilecek ve bilgisayar ortamında doldurulup, çıktı alınarak imzalanacaktır),
a) Nüfus cüzdanın aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
b) Mezuniyet belgesinin (mezuniyet notu yazmayan adaylar için ayrıca not döküm belgesi örneği) aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
ç )Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmadığına dair beyanı,
d) Görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık durumu beyanı,
e) Sosyal Güvenlik Kurumundan veya e-devlet üzerinden alınacak hizmet belgesi ile çalıştığı iş yerlerinden alacağı işe giriş tarihleri ile görev unvanını belirtir mesleği ile ilgili çalışma belgesinin aslı,
f) D grubu karneyi veya alabilme şartlarını haiz olduğunu gösteren belgenin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
g) Özgeçmiş (CV),
h) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet Biyometrik fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna yapıştırılacak),
ı) Sürücü belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar 07/12/2020 - 15/12/2020 tarihleri arasında, başvuru dilekçesi ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte saat 17:00’ye kadar (mesai günlerinde 09:00-17:00 saatleri arasında) Yeni Mah. Sadri Artunç Cad. Belediye İş Merkezi K:6 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. 
Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
Aranan genel ve özel şartları haiz olan adayların belgeleri incelenerek, başvuru niteliklerini taşıyan tüm adaylar sınava çağırılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgiler 18 Aralık 2020 tarihinde Belediyemizin resmi internet adresinden (http://www.safranbolu.bel.tr) ilan edilecektir. 
Sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu Sınav Giriş Belgesi posta veya uygun görülen diğer iletişim vasıtaları ile gönderilecektir. 
Sınava girecek olan adayların sınava giriş belgeleri, başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş oldukları adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Alımı için yapılacak olan sınav 25 Aralık 2020 tarihinde saat 09:30 da başlamak üzere Yeni Mah. Sadri Artunç Cad. Belediye İş Merkezi K:1 Safranbolu Belediyesi Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.
Sınava katılmaya hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü olarak yapılacaktır.
Sözlü sınav;
a) Genel kültür ve yetenek, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,
d) Pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
Sözlü sınav; yukarıda belirtilen konulardan genel kültür ve yetenek 20 puan, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 20 puan, mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat 10 puan, pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ise 50 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.
Sınav puanı, sınav komisyonu üyelerinin her bir adaya vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecektir.
Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı olarak belirlenecektir.
Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde mezuniyet notu yüksek olana öncelik tanınacaktır.
Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, herhangi bir müktesep hak teşkil etmeyecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı pozisyonlardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini almama hakkına sahiptir.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde  (http://www.safranbolu.bel.tr) ilanından itibaren 3 (üç) gün içerisinde yazılı olarak, Yeni Mah. Sadri Artunç Cad. Belediye İş Merkezi K:6 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne itiraz edilebilir.
 İtirazlar, sınav kurulu tarafından üç gün içerisinde sonuçlandırılarak, ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.
8. DİĞER HUSUSLAR:
Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartların taşımadığının ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespiti halinde, sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilecektir.
Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek, ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.


İlan Olunur.

BAŞVURU FORMU