Zabıta Memuru Alımına Ait Sözlü ve Uygulamalı Sınavı Kesin Sonuçları

2020-12-04

                       

 T.C.                             
SAFRANBOLU BELEDİYESİ
Zabıta Memuru Alımına Ait Sözlü ve Uygulamalı Sınavı Kesin Sonuçlarına İlişkin Duyuru


Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 05 Ekim 2020 tarihli ve 31265 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zabıta Memuru Alımı başvuru ilanımız gereği 23 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen Zabıta Memuru Alımı Sözlü ve Uygulama Sınavına ilişkin Kesin Asıl Aday Listesi ektedir.
           
Yapılan değerlendirme neticesinde; sınav sonucunda başarılı olan 3 asıl aday Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Zabıta Memuru olarak görev yapmaya hak kazanmıştır. 

Adayların, aşağıda sıralanan atamaya esas teşkil edecek belgelerini, açık adreslerini gösteren atama talep dilekçesine eklemek suretiyle 14/12/2020 -18/12/2020 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Safranbolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Yeni Mah. Sadri Artunç Cad. Belediye İş Merkezi K:6)  elden teslim etmeleri gerekmektedir. 
    
Adayların gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, ataması yapılsa dahi bütün işlemleri iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek olup, haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır

İş bu duyuru ilgililere ilan niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı olarak da tebligat yapılacaktır.


ASIL ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1.    Atama Talep Dilekçesi,
2.    Diploma aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
3.    Adli Sicil Kaydı (Resmi kuruma verilmek üzere ibaresiyle, E-devlet sisteminden alınabilir),
4.    Askerlik Durum Belgesi (E-devlet sisteminden alınabilir ) veya terhis belgesinin fotokopisi 
5.    Zabıta Memuru olarak görev yapmasında engeli olmadığını belirten Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanesi, Resmi Üniversite Hastanesi ya da Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatlandırdığı özel hastanelerden alınabilir),                    Not: Pandemi koşulları nedeniyle son başvuru tarihine kadar sağlık raporunu ibraz edemeyen adaylara 2 hafta ek süre tanınacaktır.
6.    Kan grubu kartı fotokopisi,
7.    İkametgâh Belgesi ( E-devlet sisteminden alınabilir),
8.    6 adet biyometrik fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş),
9.    Sürücü Belgesi aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
10.    Nüfus Cüzdanı aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
11.    KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı,
12.    Sosyal Güvenlik Kurumu veya E-devlet üzerinden alınacak Hizmet Belgesi,

Not: Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Atama İşlemleri başlıklı 18 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ‘‘İdarece yapılacak belge incelemesinden sonra atanmayı haiz olduğu tespit edilenlerin atamaları yapılır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan ve gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmaz’’ hükmü gereği belirtilen tarihe kadar belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

İlan Olunur. 
    

Kesin Asıl Aday Listesi için tıklayınız.

Atama Talep Dilekçesi İçin tıklayınız.