2021 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

2020-12-31

Belediye Meclisi, 04.01.2021 Pazartesi günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır. 

1-İlçemiz Babasultan Mahallesi 371 ada 7, 8 ve 9 parselleri kapsayan alanda Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.(İmar Kom.)

2-Belediyemizce ilçemiz Akçasu Mahallesi 254 ada 1, 2, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazları kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun görüşülmesi.(İmar Kom.) 3-Safranbolu Belediyesi sınırları ve mücavir alan içerisinde, hurda ayrıştırma, depolama ve hurda alım satımının yasaklanması ve söz konusu işyerlerinin Belediye sınırları ve mücavir alan dışına çıkarılması konusunun görüşülmesi.

4-Çankaya Belediyesinden 1 adet hafif ticari kamyonet alımı konusunun görüşülmesi. 5-Devam eden pandemi süreci nedeniyle, 2021 yılı için; Servis Araçları Güzergâh İzin Belgesi Ücreti, Servis Araçları Çalışma Ruhsatı Ücreti ve Servis Araçları Çalışma ve Güzergâh İzin Belgesi Basılı Evrak Ücretinin alınmaması talebinin görüşülmesi.

6-İlçemiz Babasultan Mahallesi tapuda 576 ada 32 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 4,44 m2 yüzölçümlü 576 ada 33 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

7-İlçemiz Akçasu Mahallesi 350 ada 2 parsel malikleri vekilinin “imar planlarında park alanı olarak belirlenmiş olmasına rağmen kamulaştırılmasının yapılmadığı, taşınmaz sahiplerinin mülkiyet hakkı gereği; taşınmaza imar ve yapılaşma hakkı verilerek sorunun çözülmesini ya da idaremize ait aynı değerde ve hiçbir kısıtlaması olmayan taşınmazla takas edilmesi veya taşınmazın kamulaştırılmasının yapılarak bedelinin ödenmesi” şeklindeki talebinin görüşülmesi.  8-Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce 2021 yılı Bütçe Gelir Tarifesine bazı gelir kalemleri eklenmesi talebinin görüşülmesi.

9-2 (iki) adet 3.dereceli Zabıta Memuru kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

10-Yardımcı Hizmetler Sınıfında boş bulunan 343 kadro numaralı 11.dereceli 1 (bir) adet Hizmetli kadrosunun iptal edilerek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tahsis edilmek üzere 8.dereceli 1 (bir) adet Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

11-Belediye Meclisimizin 08.12.2020 tarihli ve 291 sayılı kararı ile İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesinde bulunan Belediyemiz mülkiyetine ait 558 ada 150 parselin satışı karara bağlanmış olmakla birlikte, kararda parsel yüzölçümünün 10.67 m2 yerine 10.57 m2 olarak alındığı ve kararın bu şekilde yazıldığı anlaşıldığından, kararın düzeltilmesi konusunun görüşülmesi.  

12-Safranbolu Belediyesi Miras Alanlarını Doğal Afetlerden Koruma Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

13-1 (bir) adet 7.dereceli şef kadrosunun iptal edilerek, 1 (bir) adet 3.dereceli şef kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

14-Aşağıda yazılı kadro ihdas ve iptallerinin görüşülmesi; 1 (bir) adet 4.dereceli İmar ve Şehircilik Müdürü kadrosunun iptal edilerek, 1 (bir) adet 2.dereceli İmar ve Şehircilik Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi. -1 (bir) adet 6.dereceli Topograf kadrosunun iptal edilerek, 1 (bir) adet 4.dereceli Topograf kadrosunun ihdas edilmesi. -1 (bir) adet 4.dereceli Peyzaj Mimarı kadrosunun iptal edilerek, 1 (bir) adet 2.dereceli Peyzaj Mimarı kadrosunun ihdas edilmesi. -1 (bir) adet 6.dereceli Mali Hizmetler Uzmanı kadrosunun iptal edilerek, 1 (bir) adet 4.dereceli Mali Hizmetler Uzmanı kadrosunun ihdas edilmesi. -1 (bir) adet 6.dereceli Tekniker kadrosunun iptal edilerek, 1 (bir) adet 4.dereceli Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi. -3 (üç) adet 7.dereceli Eğitmen kadrosunun iptal edilerek, 3 (üç) adet 5.dereceli Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi.  

15-8.dereceli 2 (iki) adet tekniker, 8.dereceli 1 (bir) adet mühendis, 8.dereceli 1 (bir) adet peyzaj mimarı, 9.dereceli 1 (bir) adet ekonomist, 9.dereceli 1 (bir) adet biyolog, 8.dereceli 1 (bir ) adet avukat ile hizmetlerine ihtiyaç duyulması sebebiyle 2021 yılı içerisinde ilk defa istihdam edilmesi planlanan; 8.dereceli 1 (bir) adet tekniker, 8.dereceli 1 (bir) adet mühendis, 3.dereceli 1 (bir) adet şehir plancısı kadro karşılığı çalıştırılacak olan sözleşmeli personele ödenecek net ücretin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

16-2021 Mali yılına ait İtfaiye personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin görüşülmesi.

17-2021 Mali yılına ait Zabıta personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin görüşülmesi. 18-5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden Meclis tatil ayının belirlenmesi. 19-5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden Denetim Komisyonu üye seçimi.(Gizli Oylama)