Safranbolu Belediyesi

HAZİRAN 2020 MECLİS GÜNDEMİ

2020-06-15

Meclise Bilgi Verilecek Konu: 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi uyarınca hazırlanan 2019 Mali yılı Denetim Komisyonu Raporunun sunumu.

1-Emek Mahallesi Prof.Dr. Metin Sözen Caddesi üzerinde bulunan 2.Birlik Sitesi ile Ufuklar ve Azmet Sitesi arasından geçen isimsiz sokağa isim verilmesi talebinin görüşülmesi. (Kültür ve Tur.Kom.)

2-Belediyemiz mülkiyetine ait olan ilçemiz Barış Mahallesi tapuda 880 ada 2 ve 6 parsel, Akçasu Mahallesi 970 ada 1 parsel, Karıt köyü 324 ada 3, 6, 9 ve 12 parsel nolu taşınmazların enerji iletim hattına isabet eden kısımlarının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde TEİAŞ tarafından belirlenen bedeller üzerinden devir edilmesine muvafakat verilmesi konusunun görüşülmesi. ( İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

3-Yeni Mahalle 604 ada 71 ve 102 parsel nolu taşınmazlara ilişkin uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

4-Atatürk (İnönü) Mahallesi 178 ada 52 parsel nolu taşınmazın zemin kat ticaret talebi konusunun görüşülmesi. (İmar Kom.)

5-İlçemiz Barış Mahallesi tapuda 109 ada 6 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması ya da trampa edilmesi talebi konusunun görüşülmesi.

6-Safranbolu Emekli Öğretmenler Derneği Başkanlığının Sokak ismi verilmesi talebinin görüşülmesi.

7-Safranbolu Belediyesi Zabıtası Uygulama Yönetmeliğinin revize edilmesi konusunun görüşülmesi.

8-1.dereceli uzman kadrosu oluşturulması konusunun görüşülmesi.

9-İlçemiz Emek Mahallesi 713 ada 53 parselin imar programına alınarak kamulaştırılması konusunun görüşülmesi.

10- Ankara ili Çankaya ilçesi ile kardeş kent protokolü imzalanmış olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (p) fıkrası gereğince imzalanan protokole, aynı kanunun 75.maddesi gereği ek protokol imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

11-Perşembe günleri kurulan Halk pazarından ilçemizin muhtelif yerlerine servis kaldırılması ve ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

12-2019 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

13-Belediyemizin 2019 Mali yılı gelir, gider kesin hesabı ile taşınır kesin hesabının görüşülmesi.

14- Şartlı bağış konusunun görüşülmesi.

15-Borçlanma yetkisi istenmesi konusunun görüşülmesi.

16-Kapalı olan işyerlerinden katı atık bedeli alınmaması konusunun görüşülmesi.

17-5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden;

- İmar ve Plan Bütçe Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçimi.

- Diğer ihtisas komisyonu/komisyonları kurulması, üye sayısının belirlenmesi ve üye seçimi.

            18-2 adet Encümen Üyesi seçimi. (Gizli oy)

“5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi (b) bendi gereği 1 yıl görev yapmak üzere”