SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 09 OCAK 2023 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2023-01-13

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 09 OCAK 2023 TARİHLİ

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

 TOPLANTI DÖNEMİ: 09/01/2023

 BİRLEŞİM :2

 OTURUM   :1                                                                                                       SAAT: 18.00

             Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince 09.01.2023 Pazartesi günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplandı.         

            Üyelerden: Adem KARATAŞ, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hülya KAYA ÖZVERDİ, İsmail ÖZGÜREL, Kadir CEFAKAR, Kemal AKGÜL, Mehmet ADALAR, Mehmet Baki DUVAN, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Onur VARLI, Orhan KAYNAR, Saim TİRYAKİ, Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı, Erol ALTUNTEPE’nin mazeretli, Hasan Hüsnü DEMİR’in mazeretsiz, Abdullah ÜNAL’ın izinli katılmadığı toplantı Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.             

            Meclis Başkanı Elif KÖSE,  Meclis Üyesi Abdullah ÜNAL’ın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi “..Meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır…”  hükmüne göre rahatsızlığı sebebiyle izinli sayıldığını bildirdi.

 

            Meclis Üyesi Hasan Hüsnü DEMİR mazeretsiz katılmadı.

 

           Kâtip Üye Murat ÖZODABAŞ,  Meclis Üyesi Erol ALTUNTEPE’nin 09.01.2023 tarihindeki Belediye Meclisi 2. birleşimi için izinli sayılması hususundaki mazeret dilekçesini okudu.       

KARAR NO:19

Meclis Başkanı Elif KÖSE,  Meclis Üyesi Erol ALTUNTEPE’nin mazeret dilekçesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 KARAR NO:20

 Meclis Başkanı Elif KÖSE, Bir önceki tutanakta gündemin 20. Maddesinde kayıtlara, Denetim Komisyonu üyelerinin  isimlerinin, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Belediye Başkanı Elif KÖSE tarafından önerildiği ibaresinin “Denetim Komisyonu üyelerinin isimlerinin  Mehmet Baki DUVAN tarafından önerildiği” olarak düzeltilmesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Katip Üye Nazmiye DURSUNLAR, gündemin 4. Maddesini okudu.

 

KARAR NO:21

Gündemin 4. Maddesi: İller Bankasından 10.000.000,00 .-TL’lik (Onmilyontürklirası) faiz hariç, araç alımlarında, yatırım ve cari harcamalarda, gayri nakdi kredi işlemlerinde kullanılmak üzere teminat mektubu alınması konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, maddenin kabulünü oylamaya sundu. Yapılan oylamada; Belediye Başkanı Elif KÖSE, Sedat TOKMAK, Hamdi SOYKAL, Ahmet ŞAHİN, Kemal AKGÜL, Halil BAKKAL, İsmail ÖZGÜREL, Onur VARLI, Fatih DÖKMECİ ve Serap KARAOĞLU’nun kabul oyu, Adem KARATAŞ, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Gökçe AYDIN, Hülya KAYA ÖZVERDİ, Kadir CEFAKAR, Mehmet ADALAR, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Orhan KAYNAR ve Saim TİRYAKİ’nin red oyu, Mehmet Baki DUVAN’ın çekimser oyuna karşılık maddenin kabulü için yeterli çoğunluk olan salt çoğunluk  sağlanamadığından  kabul edilmedi.

Katip Üye Nazmiye DURSUNLAR, gündemin 6. Maddesini okudu.

 

KARAR NO:22

Gündemin 6. Maddesi: Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 6 (altı) adet çöp kamyonu, 1 (bir) adet üstü açık kamyonet (çöp taksi) satın alınması ve bu kapsamda 10.000.000,00 .-TL (Onmilyontürklirası) tutarında borçlanılması konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, maddenin kabulünü oylamaya sundu. Yapılan oylamada; Belediye Başkanı Elif KÖSE, Sedat TOKMAK, Hamdi SOYKAL, Ahmet ŞAHİN, Kemal AKGÜL, Halil BAKKAL, İsmail ÖZGÜREL, Onur VARLI, Fatih DÖKMECİ ve Serap KARAOĞLU’nun kabul oyu, Adem KARATAŞ, Birol SARIVAZ, Gökçe AYDIN, Hülya KAYA ÖZVERDİ, Kadir CEFAKAR, Mehmet ADALAR, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Orhan KAYNAR ve Saim TİRYAKİ’nin red oyu, Mehmet Baki DUVAN ve Cemal AKARSU’nun çekimser oyuna karşılık maddenin kabulü için yeterli çoğunluk olan salt çoğunluk  sağlanamadığından  kabul edilmedi.

Gündemin 8. maddesi için komisyon çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

KARAR NO:23

Gündemin 9. Maddesi: Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının, Belediyemizin 2023 Mali yılında uygulayacağı gelir (ücret) tarifesinde Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı bölümü (S, M, T plaka) belge ücret tarifesinin yeniden değerlendirilmesi talebi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin, Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna istinaden reddini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:24

Gündemin 10. Maddesi: Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının, “Servis aracını devir eden servis aracı hakkı sahibinin, 2 yıl boyunca servis aracı hakkı alamaması” yönündeki Belediye Meclisimizin 22.11.2022 tarihli ve 280 numaralı kararının yeniden değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin, Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna istinaden onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:25

Gündemin 11. Maddesi: İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun EK-8 maddesi kapsamında yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi konusunun görüşülmesi.

 

Katip Üye Nazmiye DURSUNLAR, Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarlığından gelen bilirkişi isimlerini okudu.

 

          İSİM\SOYAD                          

        Osman ZEREN                                                    

         Zühtü ELMA                                                       

         Ömer ÜSTÜN                                                      

         Satılmış AKGÜN                                                 

         Necati ÜSTÜNDAĞ                                            

         Mehmet PINARBAŞI                                          

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Osman ZEREN, Zühtü ELMA, Ömer ÜSTÜN, Satılmış AKGÜN, Necati ÜSTÜNDAĞ ve Mehmet PINARBAŞI isimlerinin kabulünü oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:26

Gündemin 12. Maddesi: İlçemiz Aşağı Tokatlı Mahallesi 132 ada 12 parsel numaralı, Koruma Amaçlı İmar Planında Etkileme Geçiş Alanında bulunan taşınmaza servis sağlanması amacıyla ilçemiz Aşağı Tokatlı Mahallesi 132 ada 10 parsel numaralı taşınmazın imar yoluna rastlayan yaklaşık 450,95 m2’lik kısmının kamulaştırılması konusunun görüşülmesi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin, Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonları  raporlarına istinaden onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:27

Gündemin 13. Maddesi: Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve ihdasen kazanılan, ilçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 748 ada 36 parsel numaralı taşınmazla ilgili satışa ilişkin alınan 08.11.2022 tarihli ve 275 sayılı Belediye Meclis Kararının iptali ve satışa konu taşınmazın 748 ada 16 parsel malikine iadesi talebinin görüşülmesi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin, Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonları  raporlarına istinaden reddini oylamaya  sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:28

Gündemin 14. Maddesi: 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in” “Kadro İhdası” başlıklı 10. Maddesi ve söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetveli” çerçevesinde Teknik Hizmetler Sınıfında 4. Dereceli 1(bir) adet Kütüphaneci kadrosunun ihdas edilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin (l) bendi ve 49’uncu maddesinin 1’inci fıkrasına istinaden görüşülmesi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin, Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna istinaden onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:29

Gündemin 15. Maddesi: Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver Ataman Meclis Salonu, Atölyeler, Fuaye Alanı, Bahçe ve Otopark alanının kiralanması 2023 yılı Fiyat tarifesinin görüşülmesi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin, Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna istinaden onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi

 

KARAR NO:30

Gündemin 17. Maddesi: 2023 Mali yılına ait İtfaiye personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin görüşülmesi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin, Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna istinaden onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi

 

KARAR NO:31

Gündemin 18. Maddesi: 2023 Mali yılına ait Zabıta personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:32

Gündemin 19. Maddesi: Belediyemizce sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca 2022 yılında istihdam edilen ve 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren çalıştırmaya devam edilmesi uygun görülen;

8.Dereceli 2 (iki) adet mühendis

9.Dereceli 1 (bir) adet ekonomist

9.Dereceli 1 (bir) adet biyolog

3.Dereceli 1 (bir) adet şehir plancısı

8.Dereceli 1 (bir) adet peyzaj mimarı

8.Dereceli 3 (üç) adet tekniker

olmak üzere toplamda 9 (dokuz) adet tam zamanlı sözleşmeli personel ile hizmetlerine ihtiyaç duyulması sebebiyle 2023 yılı içerisinde ilave istihdam edilmesi uygun görülen;

8.Dereceli 2 (iki) adet mühendis

6.Dereceli 1 (bir) adet mühendis

3.Dereceli 1 (bir) adet mimar

5.Dereceli 1 (bir) adet mimar

9.Dereceli 1 (bir) adet sağlık memuru kadrosu karşılığı çalıştırılacak 6 (altı) adet tam zamanlı sözleşmeli personele 2023 yılı için ödenecek net ücretin Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından, her yıl ocak ayı içerisinde yayımlanan “Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları” konulu genelgenin ekli (I) sayılı cetveli esas alınmak suretiyle Belediye Meclisince belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:33

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısının 01.02.2023 Çarşamba günü 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda yapılmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Ocak ayı meclis toplantısını kapattı.

 

        Elif KÖSE                        Murat ÖZODABAŞ                       Nazmiye DURSUNLAR                   

     Meclis Başkanı                          Kâtip Üye                                          Kâtip Üye