Fen İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 49uncu ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak kurulmuştur.

Fen İşleri Müdürlüğü Görevi: İlçenin sosyal ve ekonomik gelişmesini sağlayacak yatırımlar için; Müdürlüğün stratejik planları hazırlamak/hazırlatmak, Stratejik planlar doğrultusunda yıllık bütçe hazırlamak/hazırlatmak, Stratejik planlar ve bütçe doğrultusunda projeler hazırlamak ve/veya hazırlatmak, hazırlanan projelerin ihale ve uygulamasını sağlamak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde belirtilen belediyenin görev ve sorumluluklarından ilçe belediyelerine düşen bayındırlık hizmetlerinin icrasını sağlamak, Müdürlüğün görevlerini yerine getirecek her türlü malzeme, mal, araç ve personel teminini yasaların mevzuatı çerçevesinde sağlamak, İlçemizdeki diğer kamu kuruluşlarına ait eksiklikleri tespit etmek, bu eksiklikleri ilgili kuruma iletmek, yapımı için takibini sağlamak, Müdürlük Bünyesinde görev yapan servislerin/birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak, Müdürlüğün faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlar, diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak, Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmektir.