• Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

                                                      
                                                                 
                                                               T.C.
                              SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI                     
                                              Temizlik İşleri Müdürlüğü
                                 GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


                                                   BİRİNCİ BÖLÜM

                              Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
  MADDE 1: (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Safranbolu Belediye Başkanlığı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma ve usul esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamaktır.


  Kapsam
  MADDE 2: (1) Bu Yönetmelik Safranbolu Belediye Başkanlığı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün İlçe sınırları içerisinde temizlik faaliyetlerini düzenlemesi yetkilerinin kullanılmasıyla ilgili çalışma usul ve esaslarını kapsar.


  Hukuki Dayanak
  MADDE    3:  (1)  Bu Yönetmelik, Safranbolu  Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenlemekte olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.


  Tanımlar
       MADDE4:   (1) Bu yönetmelikte geçen

  1) Belediye                  : Safranbolu Belediyesini,
  2) Başkan                    : Safranbolu Belediye Başkanını,
  3) Başkan Yrd.           : Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısını,
  4) Müdürlük               : Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünü,
  5) Müdür                     : Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürünü,
  6) Personel                  : Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personeli,
  7) Yönetmelik             : Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğini                                    
                                          ifade eder.

                                     

                                                  


  İKİNCİ BÖLÜM
  Teşkilat, Bağlılık, Temel İlkeler, Yetki ve Sorumluluklar

  Teşkilat

  MADDE 5: (1) Temizlik İşleri Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
  a.    Başkan
  b.    Başkan Yardımcısı
  c.    Müdür
  ç.   Amir
  d.    Memurlar
  e.    İşçiler
  f.    Mezarlık Amiri
  g.    Mezarlık Personelleri 
                                                                                                                      
   MADDE 6: (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanının atadığı Belediye Başkan Yardımcısına bağlı  olarak işlerini yürütür.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Görev, Yetki ve Sorumluluk 
                                                                                                                
  Yetki ve sorumluluklar
  MADDE 7 : (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü, Safranbolu Belediye Başkanlığı Makamınca ve bu Yönetmelikte belirtilen görevleri mevzuata uygun olarak, belirli bir plan ve program dâhilinde yapmakla yükümlüdür.
          Kent Temizliği Birimi
  1.    Temizlik hizmetlerinin yürütülmesi için iş programının hazırlanması ve programın takibi,
  2.    Belediye sınırları içinde ve imarlı mücavir alanda oluşan evsel katı atıkların mevzuata       
        uygun olarak toplanması, süpürülmesi, katı atık depolama alanına/aktarma istasyonuna  
        taşınması,
  3.    Çöp konteyneri ve dış mekan çöp kutularının temini ve yerleştirilmesi,
  4.     Konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi ile konteyner ve çöp kutularının tamir     
       ve bakımı,
  5.    Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların mevzuata uygun olarak toplanması ve depolama alanına taşınması,
  6.    Çeşitli etkinlikler, eğitim programları, kampanyalar düzenleyerek ve broşür vs. reklam 
        araçlarını kullanarak, halkın temizlik konusundaki bilinç düzeyinin yükseltilmesi, 
  7.    Poşetle çöp toplanan yerlerde toplama gün, saat ve koşullarının halka duyurulması,
  8.    Afet durumlarında diğer kurum/kuruluşlara yardım edilmesi,
  9.    Cadde, sokak,  park ve gezinti alanlarının temizlenmesi ve  yıkanması,
  10.    Hafriyat atıklarının toplanması ve depolama alanına taşınması,
  11.    Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili olarak, Başkanlık Makamı ve Başkanlığa bağlı 
        diğer üniteler ile resmi-özel mesleki kuruluşlarla, Başkanlığın onayı ile iş ilişkileri  
        kurulması,
  a.   Temizlik ile ilgili olarak Müdürlüğe gelen şikâyet ve isteklerin değerlendirilmesi,
  b.   Birimin büro çalışmalarının yürütülmesi,

  Müdürlüğün Yetkisi
  MADDE 8 : (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu Yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak ve mevzuata uygun olarak yürütmekle yükümlüdür.
   

  Müdürlüğün Sorumluluğu
  MADDE 9 : (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu Yönetmelikte tarif edilen görevleri ilgili mevzuata uygun olarak yürütmekle yükümlüdür.


  Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu
  MADDE 10 : (1) 
  1.    Temizlik İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder,
  2.    İlgili mevzuat, Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Safranbolu Belediye Başkanlığının genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatları çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine  getirir,
  3.    Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı ve teknik gelişmeleri takip eder,
  4.    Müdürlüğün çalışma programını hazırlar, hizmetlerin usulüne uygun biçimde 
   aksatılmadan yürütülmesini sağlamak için takip ve kontrolünü yapar,
  5.    Temizlik İşleri Müdürlüğünün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve Müdürlük
  personelinin 1. disiplin amiridir.
  6.    Müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümünü yapar, Müdürlük personelini gerekli 
  gördüğü durumlarda geçici olarak uygun gördüğü bölüm ve işte çalıştırır, hangi işlerin 
  kimler tarafından yürütüleceğini ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir  görev bölümü emri çıkararak ilgililere duyurur,
  7.    Müdürlüğe bağlı işyerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden tedbirlerin alınmasını                        
        yönünde çalışma yapar,
  8.    Gelen- giden evrakların standart dosya planına göre hazırlanarak arşivlenmesini sağlar.
  9.     Görev alanı içine giren işlerin yıllık yatırım plan ve programını yapar,
  10.    Temizlik İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,
  11.    Yüklenici firmaların kontrolünü yapar,
  a.   Müdürlük personelinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlar,
  b.   Müdürlüğün stratejik planını, faaliyet raporunu, performans programını ve bütçeyi    
        hazırlar,
  c.    Başkanlık makamınca düzenlenen toplantılara iştirak eder, istenilen bilgileri verir ve 
  alınan talimatları yerine getirir, faaliyetlerin yürütülmesinde yeni tedbirlerin ve yetkilerin 
  alınması için Başkanlık Makamına öneride bulunur,
  ç.   İç kontrol ve kalite yönetim sistemlerini kurar, standartlarının uygulanması ve 
  geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar,
  d.   Başkanlık Makamınca mevzuat hükümlerince verilecek diğer görevleri yapar.


  Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  MADDE 11 : (1) Müdürlük bünyesinde görevli olan personel, görevlendirildikleri işleri mevzuata uygun ve zamanında yapmakla görevlidir.

  Görevin Planlanması
  MADDE 12 : (1) Müdürlükteki tüm iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

  Görevin Yürütülmesi
  MADDE 13 : (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, gereken özen ve süratte yapmak zorundadır.

  Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği
  MADDE 14 : (1)
  1.    Müdürlük personeli arasındaki işbirliği ve koordinasyon Müdür tarafından sağlanır,
  2.    Müdürlüğe gelen tüm evraklar konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir,
  3.    Müdür evrakları gereği için ilgili personele havale eder,
  4.    Personelin görevden ayrılması durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyalar bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devredilir, devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemi yapılmaz,

  Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon
  MADDE 15 : (1)
  1.    Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür,
  2.    Müdürlüğün Belediye dışı yazışmaları ilgili personel ve Müdür parafı ile Belediye 
          Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

  Gelen-Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlemler
  MADDE 16 : (1)Müdürlüğe gelen evrak kaydedilir, Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.


  Arşivleme ve Dosyalama
  MADDE 17 : (1)
  1.  Yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrılarak ayrı klasörlerde saklanır,
  2.  Dosyalanan evrakların muhafazasından ilgili personel sorumludur.


  Denetim, Personel, Sicil ve Disiplin Hükümleri
  MADDE 18 : (1)
  1. Temizlik İşleri Müdürü personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir,
  2. Temizlik İşleri Müdürü, 1. disiplin amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür

                
                


                   TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MEZARLIKLAR AMİRLİĞİ
  GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


                                                       BİRİNCİ BÖLÜM
         Amaç ve Kapsamları

  MADDE 19 : (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Safranbolu Belediyesi Mezarlık Hizmetlerinin yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve mezarlıklarımızın halkımızın inanç ve geleneklerine uygun, düzenli ve huzur getiren mekânlar haline getirilmesi, defin hizmetlerinin sorunsuz ve beklentilere cevap verecek bir şekilde hassasiyetle yürütülmesini sağlamaktır.

  MADDE 20 : (1) Bu Yönetmelik sıhhi açıdan mezarlık yer seçimi kriterlerinin tespiti, mezarlık ile mezarların tesis ve inşası, mezarlıkların temizlenmesi, cenazelerin yıkattırılması, kefenlenmesi, tabuta konulması, nakli, defni ve icabı halinde mezarlıktan tekrar çıkartılması ile sağlık açısından mahsuru bulunan cenazelerin ne suretle defnolunacağı ile İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızdan vefat edenlerin ailelerine yönelik Belediyemiz adına taziye ziyaretinde bulunulması ve Sosyal Belediyecilik anlayışını ön plana çıkararak, vatandaşımızın arasında hiçbir ayrım yapmadan, adalet ve eşitlik ilkesine uygun bir şekilde hizmetlerimize devam edilmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.


  İKİNCİ BÖLÜM
  MADDE 21 : (1)    Mezarlık Hizmet Binasında Görev Yapan Personeller
  a.    Amir
  b.    İmam
  c.    Gassal
  ç.    Şoför
  d.    Mezar Kazıcı

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Görev, Yetki ve Sorumluluk
  MADDE 22 : (1)   

        Amirin Görevleri
  a.    Mezarlık Amirliğinin çalışmalarını ve faaliyetlerini gözetmek, denetlemek, personeli eğitmek,
  b.    Belediye Başkanlığı ve diğer birimlerle koordineyi sağlamak, 
  c.    Hizmet verimini artırmak için yeni plan ve programlar hazırlamak; bu itibarla organizasyonu tesis ve temin etmek, kuruluşlarına ait her türlü tedbiri almak ve aldırtmak.
  ç.    Bütün iş ve işlemlerini, İlgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapmak,
  d.    Mezarlıkta çalışan personeli koordine etmek,
            
               İmamın Görevleri
  a.    Mezarlıklar Amiri olmadığında cenaze hizmetlerini organize eder. 
  b.    Cenazenin defin işlemlerini dini esaslara uygun olarak yapar ve organize eder. 
  c.    Gassalın olmadığı yerde gassalın vazifelerini de yapar.
           
              Gassalın Görevleri
  a.    Defin işlemi için mutlaka Ölüm Belgesinin aslını almak
  b.    Dini vecibelere uygun olarak, tüm cenazelerin yıkanmasını, kefenlenmesini, tabuta konulmasını sağlamak
  c.    Cenaze yakınlarına ve   ziyaretçilere nazik ve kibar davranarak yardımcı olmak
  ç.    Gasil hane, Morg, Büro içi ve Mescitlerde dahil her türlü temizliğinden sorumlu  
        olmak.
  d.    Cenaze defin edildikten sonra; ada, parsel ve kabir bilgilerini Ölüm Kayıt Defterine ve Mezarlık Bilgi İşlem Sistemi’ne kayıtları düzenli yapmak
  e.    Her türlü yazışmayla ilgili evrakın takibini yapmak, birer suretlerini ilgili dosyada muhafaza etmek  
    
             Cenaze Şoförünün Görevleri
  a.    Amirliğin bildirdiği adresten ölüm belgesiyle cenazeyi alıp mezarlığa, camiye veya verilen adrese taşımak,
  b.    Mezarlıktan civar il ve ilçelere nakil olan cenazelerin taşınmasını sağlamak,
  c.    Cenaze araçlarının günlük periyodik bakımını yapmak,
  ç.    Cenaze nakil araçlarının başka amaçlarla kullanılması yasaktır.
  d.    Araçları her zaman göreve hazır halde bulundurmak,
  e.    Bina çevresinin ve erkek mescidinin temizliğini yapmak
  f.    Mezarlık içinde yapılan çalışmaları takip etmek
  g.    Şehit mezarlarının bakımı ve çimlerin sulamasını yapmak
  ğ.   Üst yapısı yapılan mezarların resmini çekmek 
  h.    Cuma ve bayram günleri kapalı olan kapıları açmak
  i.    Mezarlığa gelen yaşlı ve engelli ziyaretçileri yakınlarının mezarına kadar elektrikli hizmet aracı ile yardımcı olmak.
  j.    Bütün işlemlerinde amire karşı sorumludur.

              Mezar Kazıcının Görevleri
  a.    Cenazenin defnedileceği tarih ve vakte göre mezar yerini kazmak, defne yardımcı olmak ve defin işleminden sonra mezarı kapatmak, 
  b.    Defin işleminde kullanılacak el arabası, kazma, kürekleri vb. malzemeleri hizmete hazır tutmak,
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Mezarlık Hizmet Binası’nda Verilen Hizmetler
  MADDE 23 : (1) 
  •    Ücretsiz Verilen Hizmetleri
  a.    150 km ye kadar köy, il ve ilçelere cenaze nakli hizmeti,
  b.    Cenazenin yıkanması,
  c.    Kefen hizmeti
         ç.    Mezar yeri tahsisi (sıra ile defin )
  d.    Mezar yeri kazımı ve defin hizmetleri
  •    Ücretli Verilen Hizmetler
  a.    150 km ve üzeri nakillerde meclis kararı ile belirlenen ücrete mukabil tarife ile   
              ücretlendirilir.    
  b.    Aile Mezarlığı meclis kararı ile belirlenen ücrete mukabil, Safranbolu’da  
              ikametgahı  olana 12m2 ye kadar (4 kişilik) mezar yeri tahsisi yapılır.  

                                                                       
                                  
  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler


  Yönetmelikte yer almayan hususlar

  MADDE 24 : (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

  Yürürlük

  MADDE 25: (1) Bu yönetmelik Safranbolu Belediye Meclisince kabul edilip yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 26: (1) Bu yönetmelik hükümlerini, Belediye Başkanı yürütür.